รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ทองพูลฟาร์ม
ระดับของหน่วยงาน : องค์กรเอกชน
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ประโยชน์ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 17 เมษายน 2566
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ทองพูลฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขต อำเภอสันป่าตอง ได้นำลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเพาะเลี้ยงจนกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ สำหรับใช้ในการเพาะ ขยายพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ สู่การจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023