ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เทศบาลตำบลสันป่าเปา
ระดับของหน่วยงาน : ระดับท้องถิ่น
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาสาธารณะ
วันที่ใช้ประโยชน์ : 13 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สิ่งที่นำเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวงานวิจัย :

- ประมวลแนวทางการออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไตเขิน ที่อิงการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนไตเขิน ภายในชุมชนบ้านจ่อง เอิ่งยางเกี๋ยง เมืองเชียงตุง แล้วเชื่อมโยงประเด็นที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย :

- นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ชุมชน โดยมีการใช้ศาสนาและการออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา

ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัย
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021