ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด

วศ.65-002-004 : Volatile aroma and physicochemical characteristics of freeze?dried coconut water using different encapsulating agents
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
1.00-66.2 : THE CONCEPTUAL FRAMEWORK: CUSTOMERS PERCEIVED VALUE, SATISFACTORY AND LOYALTY ON THE ROLE OF CHINESE SMARTPHONE BRAND IMAGE IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
วันที่ดำเนินการ : 1 มิถุนายน 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566
มจ.3-67-009 : แผนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.3-67-004 : โครงการต้นแบบเครื่องเจียวไข่กึ่งอัตโนมัติ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
OT-67-014 : การใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่สร้างนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
วช.-67-004 : การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดเขตร้อนแบบควบคุมสภาวะร่วมกับพลังงานทดแทน
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-034 : พม่าหลังการรัฐประหาร ปี 2564 : มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-033 : การศึกษาชนิดขยะอินทรีย์และระยะเวลาในการกินขยะ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-031 : การทดสอบสารชีวภัณฑ์อิสไบออนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกัญชา
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-030 : การประยุกต์ใช้การสร้างคอปปูลาสองตัวแปรในแผนภูมิควบคุม
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-028 : การศึกษาความเป็นพิษของลำลูกกล้วย (Pseodobulbs) โดยใช้วิธี Allium cepa assay
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-025 : ผลผลิตไซเดอร์มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
มจ.2-67-024 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาโทใบเตยและนำกากสาโทมาผลิตชิโอโคจิ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
:   171 หน้า
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023