ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด

บพท.-65-002.4 : การสร้างนวัตกรรมชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ต้นแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
0.2-65.5 : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 กันยายน 2565
PHD01322558 : Modified fish-base index to assess biological integrity for evaluation of running water in Northern Thailand
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560
Regular Elements on a Semigroup of the Pairs of Terms and Relational Terms of Type (??;??)
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สวทช.(น)-65-001 : การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการบริการเชิงระบบนิเวศของป่าฟื้นฟูจังหวัดน่าน
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
อวน.ภาคเหนือ-65-001 : กระบวนการพัฒนาสารสกัดพลูคาวสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สศ.-65-001 : The efficiency of herbal on blood clotting and wound healing of ear notched pigs
วันที่ดำเนินการ : 9 ตุลาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2564
1.00-65.1 : The effect of sustainability report on value relevance of accounting information: Case study of Thai listed firms
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
0.2-65.3 : การพัฒนาแอปพลิเคชันการซื้อขายข้าวไทยบริษัทโรงสีข้าวไทยไรซ์
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
Thai Ingredient Replacement Recommendation using Taxonomy
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สวก.-65-009 : การพัฒนากระบวนการแปรรูปพลับหมาด
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สวก.-65-006 : การศึกษาระบบนิเวศสำหรับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงในภาคการเกษตรไทย
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สวก.-65-005 : การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนเพื่อย่อยซากไวรัส SAR-CoV2 ของทุเรียนสด
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
วช.-65-005 : การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
:   152 หน้า
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021