ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด

OT-66-020 : การศึกษาชีววิทยาบางประการ และวิธีการขนส่งหอยขม (Filopaludina martensi) ที่เหมาะสม
วันที่ดำเนินการ : 2 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
OT-66-019 : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเลือดมังกร
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
OT-66-015 : Reversing the Push-Pull Effect in Some Poly-2,7',1',6"-[3]calicenes: A density Functional Theory investigation.
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
สป.อว.-66-001 : การพัฒนารูปแบบการเป็นเกษตรสร้างสรรค์ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
วช.-66-009 : นิราศหริภุญชัย การสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย
วันที่ดำเนินการ : 1 มีนาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
วช.-66-008 : การยกระดับหัตถศิลป์ไทใหญ่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ดำเนินการ : 10 มีนาคม 2566 ถึง 9 มิถุนายน 2567
iTAP-63-001 : การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
0.1-63.1 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวในตลาดประเทศจีน
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
มจ.2-66-015 : การพัฒนามาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการออกแบบภูมิทัศน์
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
มจ.2-66-009 : ผลกระทบเรดอนในงานสถาปัตยกรรม
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
มจ.2-66-003 : การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมรอการระบายของเมืองเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
มจ.2-66-002 : นวัตกรรมการประมินสุขภาพของต้นยางนาโดยใช้เทคโนโลยีไซนิคโทโมกราฟี
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
OT-66-010 : SPLIT MONOTONE VARIATIONAL INCLUSION WITH ERRORS FOR IMAGE FEATURE EXTRACTION WITH MULTIPLE-IMAGE BLENDS PROBLEM.
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
:   161 หน้า
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021