ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด

OT-66-002 : การใช้ประโยชน์จากน้ำต้มปูในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochioropsis sp.
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
อพ.สธ.-66-004 : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรล้านนาที่มีศักยภาพเป็นพืชประดับ
วันที่ดำเนินการ : 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
CP-66-001 : ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
อพ.สธ.-66-003 : การศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ ประดับลายหม้อปูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา
วันที่ดำเนินการ : 9 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
กยท. -66-001 : เครื่องผลิตผ้าเคลือบน้ำยางระบบความร้อนร่วม
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
GIZ-66-002 : โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการการผลิตมันฝรั่งเพื่อความยั่งยืน
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568
0.6-65.4 : The Digital Media Education Concept of Business Education for Thailand
วันที่ดำเนินการ : 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
OT-65-059 : ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็ววัย
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565
Cunninghamella saisamornae (Cunninghamellaceae, Mucorales), a new soil fungus from northern Thailand
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-66-001 : การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กัญชงที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด-66-001 : ประสิทธิภาพของ Chlorine dioxide ในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคอกแม่พันธุ์เลี้ยงลูก
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
DAI Global-66-001 : Governance, Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project, Chiang Mai (Third Round)
วันที่ดำเนินการ : 23 กันยายน 2565 ถึง 15 มีนาคม 2566
ทป.2564.006 : The sustainable approach and human beneficiary of brown seaweed Turbinaria conoides
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
JP20K20640 : Characteristics of Antibiotic Resistance and Tolerance of Environmentally Endemic Pseudomonas aeruginosa
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
สศ.-64-005 : Isolation and Characterization of Potential Salmonella Phages Targeting Multidrug-Resistant and Major Serovars of Salmonella Derived From Broiler Production Chain in Thailand
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-66-001 : โครงการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
วันที่ดำเนินการ : 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
มจ.2-65-079 : ผลของความเข้มแสงที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง
วันที่ดำเนินการ : 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 24 พฤษภาคม 2566
:   157 หน้า
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021