ค้นหา
FTEs เทอม 1 และ เทอม 2 = (ชั่วโมงทำการ X 15) / 225
FTEs เทอม 3 = (ชั่วโมงทำการ X 7) / 105
FTEs รวม = เทอม 1 + เทอม 2 + เทอม 3
ปีการศึกษา Label Label Label Label Label
ภาคการศึกษา 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
ชื่ออาจารย์