โครงการบริการวิชาการ

   ข้อมูลโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งทุน 
ไม่ระบุเงื่อนไข
SDG 
ไม่ระบุเงื่อนไข
  จำนวนโครงการ
1 โครงการ
  จำนวนแหล่งทุน
1 แหล่ง
  งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
  การเบิกจ่าย
0 บาท
ร้อยละการเบิกจ่าย
Chart.
เบิกจ่าย (%) โครงการ
เท่ากับ 100 1
>= 50 ถึง < 100 0
> 0 ถึง < 50 0
เท่าบกับ 0 0
จำนวนโครงการของหน่วยงาน
Chart.
งบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
Chart.
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ระดับกลุ่มเป้าหมายจำนวนโครงการ
ต่างประเทศไม่มีข้อมูล
ในประเทศไม่มีข้อมูล
ภูมิภาคไม่มีข้อมูล
จังหวัดไม่มีข้อมูล
อำเภอไม่มีข้อมูล
ตำบลไม่มีข้อมูล
SDG
SDGจำนวนโครงการ
ไม่ระบุ1
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023