ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 7  โครงการ
19857 โครงการจัดการป้องกันโรคอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคและนวัตกรรม PCR on farm ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19555 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19556 โครงการอควาโปนิกส์: ปลูกผักและเลี้ยงปลา ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19621 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพและการลงพื้นที่สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19776 โครงการผลิตลูกปลา (ทับทิม/ดุก) บูรณาการกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ (อำเภอสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19165 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
19764 โครงการ การดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในชุมชน
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
น.ส. ศกุนตลา จินดา
น.ส. สาวิตรี ทิพนี
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
18921 Good Health Strong Heart @ MJU : พัฒนาชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 37  โครงการ
19914 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19395 โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจแบบอัจฉริยะและการแปรรูปเห็ดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 50,400.00  บาท
19369 โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปอาหารแก่เยาวชน
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19310 โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮ่อมในสภาพปลอดเชื้อ
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19333 โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงการค้า
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณเงินรายได้  : 11,850.00  บาท
19315 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,673,600.00  บาท
19355 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบก พืชสีครามในพื้นที่บ้านนาตอง จังหวัดแพร่ คืนห้อมสู่ป่าธรรมชาติบ้านนาตอง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19327 โครงการสื่อความหมายชาเมี่ยงสู่นานาชาติเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19269 โครงการ การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19301 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) 2566
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19286 โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
19220 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 110,000.00  บาท
19230 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19250 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19223 โครงการสกัดและวิเคราะห์สารอิพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (EGCG) ในชาเมี่ยง
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19221 โครงการปลูกฟื้นฟูต้นน้ำน่านด้วยชาเมี่ยงและหยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 188,000.00  บาท
19214 โครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของฮ่อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19216 โครงการพัฒนาการเลี้ยงอ้นเชิงอนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน
นาย สมศักดิ์ กันถาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19270 โครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 146,800.00  บาท
19145 โครงการบริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19271 โครงการศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19314 โครงการชุดการสร้างความเป็นเลิศทางด้านปศุสัตว์อินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสัตว์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19321 โครงการพัฒนาและแปรรูปเมี่ยงบ้านนาตองเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19322 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชจิ๋วไมโครกรีน
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19326 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19338 โครงการพัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19343 โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19344 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
น.ส. ถิรนันท์ กิติคู้
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19345 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
น.ส. ถิรนันท์ กิติคู้
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19356 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco print สู่ Eco-design เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19357 โครงการวางแผนต้นทุนและวิเคราะห์กำไรการผลิตสินค้าทางการเกษตร ของกลุ่มข้าวกล้องปลอดสาร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19467 โครงการม้าไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดแพร่
นาย สมศักดิ์ กันถาด
นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
นาย ถวิล ยานะวิน
นาง ศิรภัสสร กันถาด
นาง อัญชลี ปินตาวงค์
นาง เหมสุดา แก้วกอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19607 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก/สมุนไพรตามระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19611 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19612 โครงการต้นแบบสวนเห็ดป่าในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19613 โครงการผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19906 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
20041 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
19988 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การบริการจัดทำข้อสอบสำหรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19643 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,435.00  บาท
19550 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
Mrs. Surja Mintani
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19646 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : สื่อออนไลน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
19470 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
18904 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18918 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิก ประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19161 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกายสำหรับชุมชนในย่านนวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพแม่โจ้
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19361 โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีชุมชน การสื่อสาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19624 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (SDG10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ ชนิตสิรี ศุภพิมล
อาจารย์ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
19551 งานสมุนไพรรากกัญชาอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 97,800.00  บาท
19323 โครงการบริการวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
19201 การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม
นางสาว ปิยวรรณ พันโสดา
งบประมาณเงินรายได้  : 420,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 27  โครงการ
20031 โครงการ "การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนวทาง BCG"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิกานต์ คงคล้าย
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา พัฒนสิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
19638 โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19659 โครงการ ความมั่นคงทางอาหารและการอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19889 โครงการความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19890 โครงการ Chumphon MJU Green Youth
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19663 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19031 โครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ และการผลิตพืชกระท่อมในระบบเกษตรอินทรีย์"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19039 โครงการ"ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบทโคกหนองนา โมเดลในจังหวัดชุมพร"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19037 โครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19035 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการตลาดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19856 โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19043 โครงการ "การใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees.) และกระชายขาว Boesenbergia rotunda (L.) Mansf."
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19594 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,210.00  บาท
19648 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19276 โครงการสานฝันปันความสุขบ้านเอื้อพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 9,473.00  บาท
19032 โครงการกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19033 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนทุ่งหลวง จังหวัดชุมพร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19044 โครงการ "ธนาคารผึ้งชันโรงเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 170,000.00  บาท
19046 โครงการ "บริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19041 โครงการ "ศึกษาเปรียบเทียบสารแทนนินที่พบในลำต้น ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทองเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียจากเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19042 โครงการ "การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 104,000.00  บาท
19036 โครงการ "การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19038 โครงการสบู่กลีเซอรีนสูตรเฉพาะจากใบกระท่อมและเคี่ยม
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
น.ส. จิรภรณ์ ใจอ่อน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19302 ชุดโครงการ "ป่าเคี่ยมผืนสุดท้ายกับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมอย่างยั่งยืน"
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 800,000.00  บาท
18915 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 3"
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณเงินรายได้  : 910,434.00  บาท
19173 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 5"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 40,000.00  บาท
19926 โครงการคลีนิคกฎหมาย
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
20003 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 117,000.00  บาท
19494 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
19863 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 81,000.00  บาท
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
19871 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19217 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งทีี่ 2
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 36,000.00  บาท
19224 โครงการการสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19585 โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยทุนชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มน้ำพริก เครื่องแกง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19853 โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 25  โครงการ
20030 โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 540,000.00  บาท
19888 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 37,500.00  บาท
19125 โครงการการจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19713 โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19121 โครงการการศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่นหอมดอกกล้วยไม้ด้วยเซียร์บัตเตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพโซมบรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19518 โครงการผลิตมอสในระบบปิด เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ
นาย สุริยัน จันต๊ะมงคล
นาย สุพจน์ ดวงรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19124 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของฝักยาวพุ่มพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 185,000.00  บาท
19578 โครงการผลิตกล้าไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
19114 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าผักคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและแปลงสาธิตการสร้างตู้เย็นธรรมชาติภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้สู่ชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19113 โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี คเณชาบริรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19116 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าและผักงอก เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19747 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 475,200.00  บาท
19399 โครงการจัดซื้อผลสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน 80 สนับสนุนโครงการฮารุมิกิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,455,000.00  บาท
19247 โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 45 ปี พืชผัก
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19110 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
นาย ปรีชา รัตนัง
อาจารย์ ดร. ประนอม ยังคำมั่น
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
นาง อภิชนา วงศ์วารเตชะ
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19111 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
19112 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย สิทธิชัย วิมาลา
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19117 โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19118 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19119 โครงการการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. นงลักษ์ ชูพันธ์
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19120 โครงการการผลิตไม้ประดับเศรษฐกิจโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19123 โครงการการรวบรวมและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกพื้นเมือง
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณเงินรายได้  : 185,000.00  บาท
19115 โครงการการกำจัดของเสียที่เป็นอาหารด้วยหนอนแมลงวันทหารดำสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ ไชยวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19122 โครงการการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการอนุบาลและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 190,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
19182 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19183 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร"
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19186 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19187 ชุดโครงการนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการแปรรูปขั้นสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,727,600.00  บาท
19184 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นตามมาตรฐานชุมชนของชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
อาจารย์ ดร. นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
อาจารย์ กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แสงศรีจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19185 โครงการการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนโครงการ 4  โครงการ
19980 โครงการฉีดวัคซีนรวมสุนัข 5 โรค สำหรับสุนัขจรจัด ประจำปี 2566
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
19949 โครงการส่งเสริมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัด ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19740 โครงการอบรมนักเรียนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,300.00  บาท
19384 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
20016 การติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงาน/ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
18764 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,500.00  บาท
19282 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุค Next Normal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19065 จัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ 2566-2570 ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18774 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) ประจำปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,837,640.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 3  โครงการ
19379 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย ศักดิ์ดา ชัยเทพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19380 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19381 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 7  โครงการ
19640 โครงการฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
อาจารย์ ดร. ดวงใจ น้อยวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
อาจารย์ ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
นาย ทองลา ภูคำวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19602 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19720 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19721 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19722 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันฝรั่งตกเกรดเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. ศรัญญา สุวรรณอังกูร
นาง จันทร์จิรา วันชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19786 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
อาจารย์ ดร. วรวรรณ เพชรอุไร
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19787 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
19913 โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
ดร. วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 3  โครงการ
20016 การติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงาน/ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
18445 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,000,000.00  บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 2  โครงการ
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
20009 8th University Consortium Graduate Forum
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 305,920.00  บาท
19904 Agricultural Sustainability: Train the Trainer Initiative for Nigerian Farmers
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณเงินรายได้  : 323,000.00  บาท
19731 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวต่างชาติเพื่อความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. กฤติยา ทองคุ้ม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 218,064.00  บาท
19521 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (รุ่น 3)
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณเงินรายได้  : 78,000.00  บาท
19067 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2566
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19144 โครงการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงาน คำรับรองปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 81,750.00  บาท
19454 เกษตรสานฝัน ปั้นนวัตกรน้อยอัจฉริยะ Smart lnnovator Camp
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19456 การส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18477 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่14
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 14,700.00  บาท
19303 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่14
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 482,520.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 6  โครงการ