โครงการบริการวิชาการ

   ข้อมูลโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งทุน 
ไม่ระบุเงื่อนไข
SDG 
ไม่ระบุเงื่อนไข
  จำนวนโครงการ
98 โครงการ
  จำนวนแหล่งทุน
3 แหล่ง
  งบประมาณสนับสนุน
12,139,268 บาท
  การเบิกจ่าย
1,800 บาท
ร้อยละการเบิกจ่าย
Chart.
เบิกจ่าย (%) โครงการ
เท่ากับ 100 17
>= 50 ถึง < 100 0
> 0 ถึง < 50 1
เท่าบกับ 0 80
จำนวนโครงการของหน่วยงาน
Chart.
งบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
Chart.
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ระดับกลุ่มเป้าหมายจำนวนโครงการ
ต่างประเทศไม่มีข้อมูล
ในประเทศไม่มีข้อมูล
ภูมิภาคไม่มีข้อมูล
จังหวัดไม่มีข้อมูล
อำเภอไม่มีข้อมูล
ตำบลไม่มีข้อมูล
SDG
SDGจำนวนโครงการ
1.11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน7
1.15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก10
1.17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน24
2.6 การศึกษาและการวิจัย (Education & Research)3
3.1 นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน5
3.2 หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน1
3.3 บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน12
1.12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน15
1.4 การศึกษาที่เท่าเทียม8
1.9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน8
1.1 ขจัดความยากจน19
1.3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี22
1.18 ไม่สอดคล้อง11
1.2 ขจัดความหิวโหย18
2.3 การจัดการขยะ (Waste)3
2.4 การใช้น้ำ (Water)1
1.6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล4
1.7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้9
1.8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ3
3.4 การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน3
1.13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ7
3.5 การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน3
1.14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล2
2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)2
2.1 สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure)1
1.16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก1
1.10 ลดความเหลื่อมล้ำ3
โครงการ
  โครงการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1,751,367 0 0.00
2 โครงการบริการวิชาการออกแบบอาคารร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ บ้านแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (67-2.6.1) 500,000 0 0.00
3 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่ 15 ช่วงที่ 2 419,720 0 0.00
4 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมชองชุมชน 338,250 0 0.00
5 โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบทุเรียนเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 330,000 0 0.00
6 โครงการพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่โรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 330,000 0 0.00
7 โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองยั่งยืน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย (และคนทุกคน) (67-2.6.5) 330,000 0 0.00
8 โครงการยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ 330,000 0 0.00
9 โครงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ 330,000 0 0.00
10 การพัฒนาตลาดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองช้างคืนเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายบนในระบบ Digital Marketing 330,000 0 0.00
11 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบและส่งเสริมอาชีพสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานคิด BCG Model เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 330,000 0 0.00
12 “4ดี วิถีแม่โจ้” : กายดี จิตดี กินดีในสิ่งแวดล้อมที่ดี 322,000 0 0.00
13 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปีงบประมาณ 2567 300,000 0 0.00
14 ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ชุมชนในระดับอุตสาหกรรม 300,000 0 0.00
15 โครงการ ยกระดับมาตรฐานพื้นที่การผลิตระบบฟาร์มอัจฉริยะ เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 260,972 0 0.00
16 การสังเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่และความต้องการชุมชนเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแม่โจ้โมเดลในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา สันทรายหลวง และหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 250,000 0 0.00
17 โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 200,000 0 0.00
18 โครงการ "การศึกษากระบวนการเตรียมและสารสำคัญในแป้งจากกล้วยหอมทองดิบคัดทิ้ง สำหรับผลิตโพรไบโอติกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" 200,000 0 0.00
19 โครงการ "แปลงรวบรวมชนิดพันธ์ุไผ่ท้องถิ่นภาคใต้" 200,000 0 0.00
20 การศึกษารวบรวมลายไส้หมูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สู่การรับรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 200,000 0 0.00
21 การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อบอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม่ 200,000 0 0.00
22 โครงการการอนุรักษ์ รวบรวม พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น (มะเกี๋ยง) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 0 0.00
23 โครงการบริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 0 0.00
24 โครงการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สมุนไพรด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 200,000 0 0.00
25 โครงการศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญและคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในภาคเหนือตอนบน 200,000 0 0.00
26 โครงการ การประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 200,000 0 0.00
27 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมะเดื่อป่าในท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 200,000 0 0.00
28 โครงการ "การผลิตสารควบคุมและกำจัดโรคพืชจากเปลือกต้นเคี่ยมและเปลือกมังคุด" 186,300 0 0.00
29 โครงการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมชลประทาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 177,850 0 0.00
30 โครงการ "การอนุรักษ์และทำแปลงปลูกเสม็ดแดง" 151,500 0 0.00
31 โครงการ "หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" 150,000 0 0.00
32 การเกษตรยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Agriculture Sustainability and Culture Exchange Program” (รุ่นที่ 4) 138,000 0 0.00
33 โครงการ " การพัฒนาสบู่เสม็ดแดงด้วยตัวทำลายต่างชนิดร่วมด้วยกลีเซอรีนบริสุทธิ์" 132,323 0 0.00
34 โครงการ "สารสกัดจากเสม็ดขาวร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง ศัตรูพืชบางชนิด" 128,000 0 0.00
35 โครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2567 100,000 0 0.00
36 โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 100,000 0 0.00
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพรพร้อมแพคเกจ 100,000 0 0.00
38 พัฒนาสมรรถนะผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล 91,879 0 0.00
39 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 88,000 0 0.00
40 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 72,000 0 0.00
41 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร 50,085 0 0.00
42 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2567 50,000 0 0.00
43 โครงการ "ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" 50,000 0 0.00
44 โครงการ "ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบท โคก หนอง นา โมเดลในจังหวัดชุมพร" 50,000 0 0.00
45 โครงการ "ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" 50,000 0 0.00
46 โครงการ "พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อการลดปริมาณคาร์บอนเครดิตในสวนปาล์ม" 50,000 0 0.00
47 ฐานเรียนรู้การผลิตปลาน้ำจืดเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS) 50,000 0 0.00
48 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำและการลงพื้นที่สำรวจธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 50,000 0 0.00
49 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ระบบไบโอฟลอคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน 50,000 0 0.00
50 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลอดภัย 50,000 0 0.00
51 โครงการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช “อควาโปนิกส์” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 50,000 0 0.00
52 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอสันทราย เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตเครื่องหอมไทยประเภทน้ำอบไทย 50,000 0 0.00
53 โครงการเกษตรกรสู้โลกร้อน: การปรับปรุง โรงเรือนและสภาพแวดล้อมเพื่อลดความร้อน และสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับโค ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (67-2.6.6) 50,000 0 0.00
54 โครงการ “บวร” รักษ์โลกสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ยั่งยืน (67-2.6.7) 50,000 0 0.00
55 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 50,000 0 0.00
56 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ 50,000 0 0.00
57 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน 50,000 0 0.00
58 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 50,000 0 0.00
59 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50,000 0 0.00
60 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร IOT เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ) 50,000 0 0.00
61 โครงการปรับปรุงดินในแปลงปลูกด้วยปุ๋ยอินทีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการแปรรูปฝรั่งในโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา กองพลทหารราบที่ 7 50,000 0 0.00
62 โครงการ เทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน 50,000 0 0.00
63 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องสีและอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดชุมชุนเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50,000 0 0.00
64 โครงการขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชในกระถาง 50,000 0 0.00
65 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ 50,000 0 0.00
66 โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชน ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 50,000 0 0.00
67 การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจออนไลน์ 40,000 0 0.00
68 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 40,000 0 0.00
69 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (MJU 90 ปี) 40,000 0 0.00
70 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน 30,000 0 0.00
71 โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสู่ชุมชน (Content Creator) 22,000 0 0.00
72 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ 20,000 0 0.00
73 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ: อาหารและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเจรจาเตรียมความพร้อมร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 20,000 0 0.00
74 โครงการการเพิ่มมูลค่าจากของเศษเหลือจากฟาร์มปศุสัตว์ 10,000 0 0.00
75 โครงการบริการวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ 10,000 0 0.00
76 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 9,600 0 0.00
77 โครงการ เรียน เล่น เป็นปัญญา 7,120 0 0.00
78 โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 6,685 0 0.00
79 โครงการอบรมการจัดทำแม่โจ้โพลล์แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 5,055 0 0.00
80 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,700 0 0.00
81 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 8,862 1,800 20.31
82 จัดอบรมการวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดเชิงลึก 0 0 100
83 บริการวิชาการ ต.หนองช้างคืน 0 0 100
84 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of Agtech Makers (VAM) เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของอาคาร ครั้งที่ 2 0 0 100
85 วางระบบบัญชีที่เหมาะสมของร้านค้าทหารพันธุ์ดี ค่ายทหาร พล.ร.7 ที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 100
86 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ร้าน D7 0 0 100
87 โครงการไผ่เพื่อน้อง ประจำปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2567 0 0 100
88 โครงการคลีนิคกฎหมาย 0 0 100
89 โครงการ "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ “นิว นอร์มอล” (New Normal)" 0 0 100
90 โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ 0 0 100
91 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 0 0 100
92 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3D Printing Course for Kids คอร์สเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการใช้งานเครื่องปริ้นส์ 3 มิติ สำหรับเด็ก 0 0 100
93 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Line Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ 0 0 100
94 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมการประเมินผลการดำเนินงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 0 0 100
95 โครงการ "การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" 0 0 100
96 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 0 0 100
97 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร 0 0 100
98 โครงการนักสัตวบาลรุ่นเยาว์ 0 0 100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023