21745 : โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.กะรัต เทพศิริ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2567 16:02:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/07/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) สายวิชาการ จำนวน 9 คน 2) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 11 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย
นาง ศิริพรรณ  ขยัน
น.ส. กะรัต  เทพศิริ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านบริหารจัดการ)
เป้าประสงค์ 67Info-2.7 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67Info-2.21 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (คณะ)
กลยุทธ์ 67Info-2.7.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ปฏิบัติได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานในความรับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ และมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดและนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของบุคลากร โดยภาพรวมขององค์การในทุกมิติ เพื่อสนองตอบพันธกิจหลักให้ครอบคลุม ไปพร้อมกับการมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนางานทุก ๆ ด้านขององค์กร และเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการผลักดันองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากการดูแลบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้กำหนดไว้แล้ว การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับบุคลากร ถือเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรละเลย เพราะการที่บุคลากรจะทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสุขกับการทำงาน จึงจะทำให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า ดังนั้น การยกย่องเชิดชูและการสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจ จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้สร้างผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
ชื่อกิจกรรม :
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/07/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางศิริพรรณ  ขยัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กะรัต  เทพศิริ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าโล่รางวัล (จำนวน 5 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล