21741 : โครงการรับขวัญน้องใหม่ศิลปศาสตร์ (ฮอมขวัญ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2567 10:37:36
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
09/07/2567  ถึง  15/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 250 คน สโมสรนักศึกษา จำนวน 40 คน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 10 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 2567 28,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ LA67-2.10 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด LA67-2.10.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ LA67-2.10.1ส่งเสริมการทำนุศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ/หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว และการสนับสนุนระหว่างนักศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาใหม่รู้สึกมั่นใจและมีความสุขในการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การสร้างความสัมพันธ์นี้ยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาจากกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ อันเป็นพิธีที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการเชื่อมั่นและเรียกร้องความสำเริญให้กับผู้รับโอกาสหนึ่ง เนื่องจากสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินชีวิตในสังคม จึงเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เเละอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์นี้ยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่รู้สึกมั่นใจและมีความสุขในการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับทัศนคติต่อการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และการใช้ขีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ชื่อกิจกรรม :
บายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/07/2567 - 13/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วาสิดา  สาวงศ์ทะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำบายศรี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,100.00 บาท 8,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 กล่องๆละ 60 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาวงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบเเทนนักเเสดง (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการ ฮอมขวัญ.docx
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล