21610 : โครงการ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/5/2567 15:22:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/06/2567  ถึง  11/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  4  คน
รายละเอียด  ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น ฝ่ายกฎหมาย หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2567 37,790.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย เสริมศักดิ์  ไชยทา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายกฎหมาย
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 และ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีนโยบายด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยต้องมีการออกแบบและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จะต้องเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค โดยฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยมีกลไกการดำเนินงานที่มีความจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู้และความสามารถ เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยต้องมีการออกแบบและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จะต้องเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แนวคิดและหลักการในการออกแบบและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
KPI 1 : ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แนวคิดและหลักการในการออกแบบและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/06/2567 - 11/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเสริมศักดิ์  ไชยทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าพาหนะ (บัตรโดยสารเครื่องบิน) ไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 4 คน ๆ ละ 8,000 บาท รวม 32,000 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 วันๆ ละ 2,000
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะรับจ้างเดินทาง ไป-กลับ (บ้านพัก-สนามบินเชียงใหม่-บ้านพัก) จำนวน 2 ท่านๆ ละ 450 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็น 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ผู้บริหาร จำนวน 1 คนๆ ละ 270 บาท
- บุคคลกร จำนวน 3 คนๆ ละ 240 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 990.00 บาท 990.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 37790.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
ขอพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล