สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. สุวิกา อยู่วิวัฒน์
Miss Suwika Youwiwat
โทรศัพท์ : 3148
E-mail : suwika@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1161
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/7/2563
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. โครงการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
6. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
7. โครงการสัมมนาเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
[ อบรม, กิจกรรมทั่วไป ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
13. ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
14. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร สำหรับส่วนงานคระ สำนัก วิสาหกิจ”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
20. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
21. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
23. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 08-05-2563

1/2563 : ประชุม Lotto Talk
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 24-01-2563

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 18-12-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 20-11-2562

5/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
วันที่ : 07-11-2562

4/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
วันที่ : 10-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 21-08-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 19-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 03-07-2562

3/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 26-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : การประชุมหารือบุคลากรร่วมกับผู้บริหารคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 05-03-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-01-2562

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
วันที่ : 24-12-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 05-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 21-03-2561

1/2561 : คณะกรรมการการจัดการความรู้
วันที่ : 05-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรโท-เอก
วันที่ : 12-01-2561