21490 : โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/3/2567 10:13:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
09/04/2567  ถึง  30/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ตรวจประเมิน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 43,385.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์  เจริญกุล
น.ส. เพียรสว่าง  บูชา
น.ส. พัชรียา  ข่ายสุวรรณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านการเรียนการสอน)
เป้าประสงค์ 67Info-2.1 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67Info-2.7 ผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
กลยุทธ์ 67Info-2.1.3 ส่งเสริม/สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของคณะเข้ารับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านบริหารจัดการ)
เป้าประสงค์ 67Info-2.8 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด 67Info-2.26 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ 67Info-2.1.3 ส่งเสริม/สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของคณะเข้ารับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินเพื่อสะท้อนเอกลักษณ อัตลักษณ์ หลักสูตร และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในแต่ละ criteria การประเมินผลการดำเนินงานมีทั้ง criteria ที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยครอบคลุมรวมไปถึงวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละ criteria ที่พัฒนาขึ้น สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต หรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังความสมดุลระหว่างมุมมอง การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และวัฒนธรรม ในส่วนของแนวทางการประเมินที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยยังไม่มีกระบวนการทำงานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนในแต่ละ criteria ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ส่วนใหญ่จะเป็น criteria ที่เน้นกระบวนการ ทั้งนี้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2566คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.ระดับหลักสูตรเข้ารับประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 2.ระดับคณะเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline ซึ่งเป็นระบบกระบวนการที่ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566 - เชิญวิทยากรมาวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) * ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารดิจิทัล (ปริญญาตรี) * ระดับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2. กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล)(AUN-QA V.4) 3. กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร) (CUPT-QMS Guideline )

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อวิพากษ์ และนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566
2. เพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนด และใช้เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
KPI 1 : ผลการประเมินระดับหลักสูตร ตามระดับการประเมิน 7 ระดับของ AUN-QA (ระดับ : 3 คุณภาพไม่เพียงพอแต่การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
KPI 2 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ผลการประเมินระดับคณะ ตามระดับการประเมิน 7 ระดับ CUPT-QMS (ระดับ : 3 คุณภาพไม่เพียงพอแต่การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ระดับ 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 วิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566
-วิพากษ์ ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
-วิพากษ์ ระดับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/04/2567 - 30/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พัชรียา  ข่ายสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วิทยากร)(1 มื้อ x 1 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 70.00 บาท 0.00 บาท 70.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บุคลากร) ระดับหลักสูตร(1 มื้อ x 11 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) บุคลากรสายวิชาการ+นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 385.00 บาท 0.00 บาท 385.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บุคลากร)ระดับคณะ(1 มื้อ x 20 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง)ผู้บริหาร+บุคลากรสายวิชาการ+สายสนับสนุนวิชาการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (วิพากษ์ระดับ หลักสูตร/ระดับคณะ)(3 ชม. x 600 บาท x 2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4755.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล)(AUN-QA)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/04/2567 - 30/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พัชรียา  ข่ายสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่าย (ศิษย์เก่า) (1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่าย (ผู้ใช้บัณฑิต) (1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ระดับหลักสูตร ป.ตรี (1 มื้อ x 25 คน x 100 บาท) = 2,500 บาท
1. คณะกรรมการตรวจประเมิน 4 คน
2. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 9 คน
3. บุคลากร (คณบดี(1)+ บุคลากร(11) 12 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลักสูตร ป.ตรี (2 มื้อ x 42 คน x 35 บาท) = 2,940 บาท
1. คณะกรรมการตรวจประเมิน 4 คน
2. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ผู้สอน 9 คน
3. บุคลากร (คณบดี(1)+บุคลากร(11) 12 คน
4. ศิษย์เก่า 1 คน
5. ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน
6. นักศึกษาปัจจุบัน ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 2 คน
รวม 8 คน
7. นักศึกษาปวส. 2 คน
8. สโมสรนักศึกษา 5 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,940.00 บาท 0.00 บาท 2,940.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ประธานประเมิน ระดับหลักสูตร (1 คน x 1,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
กรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร (2 คน x 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
เลขานุการ ระดับหลักสูตร (1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 18 เล่มx 350 บาท)
-คณบดี 1 เล่ม
-รองคณบดี 4 เล่ม
-ผอ.สำนักงานคณบดี 1 เล่ม
-ประธาน+กรรมการตรวจประเมิน 4 เล่ม
-ประธาน+กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 6 เล่ม
-งานประกันคุณภาพ 2 เล่ม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16740.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)(CUPT-QMS Guideline)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/04/2567 - 30/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พัชรียา  ข่ายสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ระดับคณะ (2 มื้อ x 25 คน x 100 บาท) = 5,000 บาท
1. คณะกรรมการตรวจประเมิน 4 คน
2. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 9 คน
3. บุคลากร (คณบดี(1)+บุคลากร(11) 12 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระดับคณะ (วันที่ 1) เช้า-บ่าย(2 มื้อ x 42 คน x 35 บาท) = 2,940 บาท
1. คณะกรรมการตรวจประเมิน 4 คน
2. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 9 คน
3. บุคลากร (คณบดี(1)+บุคลากร(11) 12 คน
4. ศิษย์เก่า 1 คน
5. ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน
6. นักศึกษาปัจจุบัน ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 2 คน
รวม 8 คน
7. นักศึกษาปวส. 2 คน
8. สโมสรนักศึกษา 5 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,940.00 บาท 2,940.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระดับคณะ (วันที่ 2)เช้า-บ่าย (2 มื้อ x 25 คน x 35 บาท) = 1,750 บาท
1. คณะกรรมการตรวจประเมิน 4 คน
2. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 9 คน
3. บุคลากร (คณบดี(1)+บุคลากร (11) 12 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท 1,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่าย (ศิษย์เก่า) (1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่าย (ผู้ใช้บัณฑิต) (1 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
เลขานุการ ระดับคณะ (1 คน x 1000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
กรรมการประเมิน ระดับคณะ (2 คน x 1,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ประธานประเมิน ระดับคณะ (1 คน x 3,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 12 เล่มx 350บาท)
1. คณบดี 1
2. รองคณบดี 4
3. ผอ.สำนักงานคณบดี 1
4. คณะกรรมการประเมิน/เลขานุการ 4
5. งานประกันคุณภาพ 2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 21890.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล