21439 : โครงการเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมลิขิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2567 10:48:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/03/2567  ถึง  20/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  250  คน
รายละเอียด  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่4 จำนวน 200 คน คณาจารย์ จำนวน 20 คน สโมสรนักศึกษา จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2567 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังสำเร็จการศึกษาจำเป็นต้องปรับวิธีคิด วิธีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน นักศึกษามีทางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย ดังนัน คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมมที่ให้ความรู้เรื่องการปรับตัวสู่วัยทำงาน และได้ทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในภาคการศึกษานี้ เพื่อสำรวจตนเองและปรับปรุงตนเองให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่าง เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงานต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากตัวแทนสถานประกอบการต่าง ๆ และพบปะคณาจารย์ บุคลากร และเพื่อน ๆ นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากตัวแทนสถานประกอบการต่าง ๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากตัวแทนสถานประกอบการต่าง ๆ
KPI 1 : ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู้โลกอาชีพ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.5 ระดับ 3.5
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากตัวแทนสถานประกอบการต่าง ๆ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแทนสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมลิขิต

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/03/2567 - 20/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วันวิสา  เสาร์ใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐดนัย  ยงไสว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (250 คน x 1 มื้อ x 60 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 1 มื้อ x 20 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
กิจกรรมอยู่ในช่วงสอบทำให้บางกิจกรรมกระทบต่อห้องสอบ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ปรับกิจกรรมและพื้นที่ให้กระทบต่อการสอบให้มากที่สุด
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล