21350 : โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสุขภาวะเพื่อสังคม (ชื่อเดิม หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/4/2567 14:46:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  24  คน
รายละเอียด  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 12 คนและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 12 คน และนักวิชาการศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 16,360.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. เมธี  วงศ์วีระพันธุ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ2562 ในปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 และจะมีรอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปในปี พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสามารถดำเนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจำเป็นต้องได้รับข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์และประเมินกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เรียน อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยคำนึงถึงรูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม การพัฒนาด้านสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคสมัยใหม่ ในการนี้ทางหลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้ทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านสุขภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : หลักสูตรได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา
KPI 1 : หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาวะเพื่อสังคม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เล่ม 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : หลักสูตรได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาวะเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/04/2567 - 31/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.เมธี  วงศ์วีระพันธุ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6คนx 30บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 180.00 บาท 0.00 บาท 180.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ( 4 คน x 2,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8180.00
ชื่อกิจกรรม :
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาวะเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/04/2567 - 31/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์  นันตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6คนx 30บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 180.00 บาท 0.00 บาท 180.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (4 คนx2,000 บาทx )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8180.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล