สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. อุษณีย์ อินทะวงค์
Miss Ousanee Intawong
โทรศัพท์ : 5200-175
E-mail : ousanee@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 607
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 17/11/2551
ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้างานงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและประเมินโครงการ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM คน QA” ประจำปีงบประมาณ 2564
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
4. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
6. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
8. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ Self-Management & Daily Management (ตามหลักสูตร Training Program ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ )
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. โครงการ Happy plan happy money Happy life
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
15. โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
17. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 Meet the Dean: เตรียมความพร้อม เรียนรู้ สู่การทำงานวิถีใหม่ (New Normal)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
19. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
20. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
21. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
23. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
24. โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
25. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
26. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
27. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
28. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
29. โครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำสายสนับสนุนก้าวสู่ผู้บริหารสายสนับสนุนในอนาคต
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
30. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
31. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
32. โครงการ KM Update
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
33. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
34. โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
35. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
3/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 04-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 27-01-2564

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 17-12-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านกลยุทธ์และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-01-2563

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 31-10-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2562

2/2562 : การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2562 รอบ 10เดือน
วันที่ : 08-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 10-07-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-05-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-05-2562

1/2562 : การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2562 รอบ 6เดือน
วันที่ : 03-05-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 01-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 09-01-2562

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 08-11-2561

1/2561 : การคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 06-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 02-10-2561

4-2561 : การคณะกรรมการผลักดันและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-08-2561