21346 : โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2567 10:20:52
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/02/2567  ถึง  30/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  400  คน
รายละเอียด  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ บุคคลที่สนใจทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสารการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะ จำนวน 400 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ  กาญจนคงคา
อาจารย์ วิชญา  โคตรฐิติธรรม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านการเรียนการสอน)
เป้าประสงค์ 67Info-2.1 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67Info-2.4 จำนวนของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67Info-2.1.2 ผลิตบัณฑิตที่สามารถรองรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมและประชาสัมพันธ์คณะไปให้เป็นที่รู้จัก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของคณะ สู่สาธารณะชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญยิ่งที่คณะได้จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือ Stakeholder รับรู้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ที่ช่วยให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช. ปวส.มีความเข้าใจในแผนการศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถึงอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร และเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถเตรียมพร้อมเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้ทันที ซึ่งการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในวิชาการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และเข้าใจในการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ และในวิชาเอกที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต กระตุ้นความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรคณะ และของมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของคณะ สู่สาธารณะชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจศึกษาต่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ข่าวสารการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,การรับสมัครนักศึกษา การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจศึกษาต่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจจากการประชาสัมพันธ์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
320 คน 320
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,การรับสมัครนักศึกษา การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจศึกษาต่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และเสริมสร้างภาพลักษณ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/02/2567 - 30/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าคณะ ป้ายละ 3,000 บาท X 2 ป้าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะเดินทาง ( ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว) จำนวน 1 คัน X 1,800 บาท ( ไป – กลับ ) X 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
Project Brief โครงการประชาสัมพันธ์ 67
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล