สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
Miss Witchaya Khotarathititham
โทรศัพท์ : 0991869621
E-mail : witchaya_kt@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 551
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 21/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การสื่อสารดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การสื่อสารดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17195: โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564
2. 17117: กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเทอร์เน็ต
3. 17090: โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง
4. 16348: โครงการโฮมรูม
5. 15993: โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 60
6. 15795: โครงการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)
7. 15708: โครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. 15712: โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. 14947: โครงการโฮมรูม
10. 14942: โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
11. 13029: โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
12. 12717: โครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
13. 11685: โครงการ Digital Learning
14. 11687: โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเตอร์เน็ต
15. 12583: โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
16. 11684: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
17. 12068: โครงการผลิตสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
18. 11672: โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (สายวิชาการ)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรภายในคณะ สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแนวนโยบายการพัฒนางานและทิศทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา โครงการ Healthy and Happy Workplace ประจำปี 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
7. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. วิทยากรอบรม เจ้าหน้าที่ของ ธกส.
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. อบรมการใช้โปรแกรม EndNote โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภาคเหนือ
[ ประชุมวิชาการ, ไม่ระบุ ]
11. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนา DQ-Digital Intelligence (ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล)
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
12. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
14. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
18. โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. อบรมเชิงวิชารเพื่อเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง High Impact Journal Writing and Publishing
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
20. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
21. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. บรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศง พ.ศ. 2560 (หลักเกณฑ์ใหม่)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
23. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
25. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
26. กิจกรรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์/แบบทดสอบออนไลน์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
28. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 812/2564 (4288) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 811/2564 (4287) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 96/2564 (4283) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
เลขที่คำสั่ง : 67/2564 (4282) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 66/2564 (4281) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 102/2564 (4279) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3838) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3837) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 98/2562 (3836) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 42/2563 (3832) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 88/2562 (3831) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 72/2562 (3830) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
เลขที่คำสั่ง : 1912/2563 (3829) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3814) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 67/2563 (3811) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3810) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 46/2563 (3807) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 98/2563 (3806) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 7/2563 (3805) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 73/2563 (3803) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัล
เลขที่คำสั่ง : 69/2563 (3802) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
เลขที่คำสั่ง : 67/2563 (3798) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 64/2563 (3797) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 52/2563 (3795) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 51/2563 (3794) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 53/2563 (3793) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 31/2563 (3792) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 42/2563 (3791) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 35/2563 (3788) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 32/2563 (3787) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 43/2563 (3784) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 79/2563 (3780) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 82/2563 (3779) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 82/2563 (3778) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 8/2564 (3767) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
เลขที่คำสั่ง : 12/2564 (3761) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 11/2564 (3760) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (3758) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 20/2564 (3748) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 85/2562 (3388) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 04-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ออนไลน์)
วันที่ : 16-08-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 10-08-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 14-07-2564

พิเศษ (28 มิถุน : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 28-06-2564

พิเศษ (22 มิถุน : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 22-06-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-06-2564

พิเศษ : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 15-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่ายผลิตสื่อ สารสนเทศ และงานสร้างสรรค์)
วันที่ : 14-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-06-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-05-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 05-05-2564

1/2564 : การประชุมหารือการทำหลักสูตรสื่อสารดิจิทัล 2 แขนง
วันที่ : 30-04-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-04-2564

รอบพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 26-04-2564

(นัดพิเศษ) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 08-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 07-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 01-04-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการตีราคากลาง
วันที่ : 31-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 31-03-2564

3 / 2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-03-2564

2 / 2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่ายผลิตสื่อ สารสนเทศ และงานสร้างสรรค์) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์
วันที่ : 26-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 13-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 08-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 06-01-2564

(พิเศษ) : ประชุมพิจารณาคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 29-12-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-12-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-12-2563

6/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (TOR)
วันที่ : 21-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ : 14-12-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 12/2563
วันที่ : 09-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-12-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-11-2563

11/2563 (พิเศษ) : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 18-11-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-11-2563

1/2563 : คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัล)
วันที่ : 06-11-2563

3/2563 : คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 04-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 28-10-2563

5/2563 : คณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสืื่อสาร
วันที่ : 26-10-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 21-10-2563

๕/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 14-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ : 14-10-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่
วันที่ : 14-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-10-2563

(นัดพิเศษ) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-10-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 30-09-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2563

5/2563 : ประุชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 09-09-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-09-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-09-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-08-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-08-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และชุมชน
วันที่ : 18-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 18-08-2563

2/2563 : คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-08-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 07-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-08-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 29-07-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 21-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-07-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-07-2563

วันที่3 กรกฎาคม : ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและเตรียมการในด้านต่าง ๆ
วันที่ : 03-07-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 01-07-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 30-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 16-06-2563

15 มิ.ย. 2563 : ขอเชิญประชุม (รอบพิเศษ)
วันที่ : 15-06-2563

6/2563 : ประชุม่คณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6 /2563
วันที่ : 15-06-2563

นัดพิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-06-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6-2563 วาระเร่งด่วน
วันที่ : 04-06-2563

ประจำเดือน มิถุ : คณบดีพบปะบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 02-06-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 01-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์
วันที่ : 20-05-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-05-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-05-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 08-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 30-04-2563

4 / 2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-04-2563

4/2563 : ประชุม่คณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 /2563
วันที่ : 08-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 03-04-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-04-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วันที่ : 02-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์
วันที่ : 31-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 30-03-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 20-03-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 19-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 19-03-2563

3/2563 : ประชุม่คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 3 /2563
วันที่ : 18-03-2563

1/2563 : xประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-03-2563

นัดพิเศษ : แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home)
วันที่ : 17-03-2563

นัดพิเศษ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ : 17-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 16-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 06-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพ (CUPT QMS Guidelines) ทุก Criteria รอบที่ ๑) )
วันที่ : 20-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-02-2563

2/2563 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของคณะฯ
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 17-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/๒๕๖3
วันที่ : 14-02-2563

- : ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์คณะ
วันที่ : 13-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 13-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-01-2563

ครั้งที่ 1/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-01-2563

1/2563 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 08-01-2563

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

10/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

19/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 28-11-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-11-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-11-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-11-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-11-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-11-2562

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 14-11-2562

4/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 13-11-2562

4/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 12-11-2562

18/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-11-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-11-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 18-10-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-10-2562

๑๗/๒๕๖๒ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 30-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 26-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
วันที่ : 24-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-09-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-09-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2562

3/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-09-2562

7/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-09-2562

16 : ประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 30-08-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-08-2562

๑/๒๕๖๒ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกายภาพคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-08-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 22-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-08-2562

6/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-08-2562

15 : ประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 01-08-2562

๖/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
วันที่ : 25-07-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 23-07-2562

2/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 19-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 19-07-2562

5/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 03-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-06-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสื่อ ประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 17-06-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-05-2562

๔/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 30-05-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-05-2562

13/2561 : การประชุมกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 23-05-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ
วันที่ : 10-05-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 25-04-2562

2/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-04-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 18-04-2562

13 : การประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 18-04-2562

ครั้งที่1/2562 : การประชุมหารือและวางแผนการจัดทำโครงการโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (MJU MOOC)
วันที่ : 09-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 29-03-2562

1 : ประชุมกรรมการวิชาการของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-03-2562

12 : การประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 27-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 21-03-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 13-03-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 12-03-2562

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 11-03-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 21-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 11-02-2562

1/2562 : ประชุมบุคลากร (กรณีพิเศษ)
วันที่ : 10-01-2562

๗/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 24-12-2561

๓/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 20-11-2561

2/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกายภาพและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ : 20-11-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
วันที่ : 20-11-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 20-11-2561

5/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-11-2561

๖/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 05-11-2561

กรณีเร่งด่วน : ขอเชิญประชุมหารือ
วันที่ : 30-10-2561

๕/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 27-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 12-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 11-09-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 11-09-2561

๓/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 12-06-2561

4/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 23-04-2561

3/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 20-04-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกายภาพและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ : 04-04-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 04-04-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
วันที่ : 03-04-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 03-04-2561

2/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 03-04-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 08-01-2561

3/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกายภาพและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ : 07-12-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 01-12-2560

3/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
วันที่ : 30-11-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 30-11-2560

๘/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-11-2560

3/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-10-2560

๗/๒๕๖๐ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-09-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 22-09-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 22-09-2560

๖/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 02-08-2560