21046 : โครงการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/11/2566 14:25:55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
14/12/2566  ถึง  15/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  85  คน
รายละเอียด  1. บุคลากรจาก สปป.ลาว จำนวน 8 คน 2. วิทยากร จำนวน 1 คน 3. บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 30 คน 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 46 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)) 2567 27,330.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา  พันธุ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  สิงหะวาระ
น.ส. กาญจนา  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย  กังวล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.3.1 เพิ่มจำนวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69ECON3-1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด 65-69ECON3-1.4 (2567) จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 65-69ECON 3-1.4.1 สนับสนุนให้บุคลากรทำกิจกรรม/แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 65-69ECON3-1.5 (2567) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)
กลยุทธ์ 65-69ECON3-1.5.1 (2567) สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมตามความร่วมมือ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์และพันธกิจเพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ กอปรกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนปฏิบัติการรายปี แผนงานที่ 6 การยกระดับความเป็นเลิศทางด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรเชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติมีผลผลิตที่สำคัญคือการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะจากต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเกษตรสมัยใหม่ในระดับนานาชาติ โดยมีแผนงานย่อยที่สำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนและแสวงหาเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ นั้น ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดทำ โครงการ "การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี" โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 1) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี 2) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Soft Power กับการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร" และ 3) การศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกรและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบท ลาว – เกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี และมีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
KPI 1 : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 หน่วยงาน 2
KPI 2 : จำนวนผู้เข้ารับฟังเสวนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ (84 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี และมีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Soft Power กับการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/12/2566 - 14/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กาญจนา  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (85 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,550.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,550.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (1 ชิ้นงาน x 15,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
15,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ของที่ระลึก (แก้วเก็บอุณหภูมิ) จำนวน 9 ชิ้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17550.00
ชื่อกิจกรรม :
การศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกรและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/12/2566 - 15/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กาญจนา  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ (2 คัน x 3,000 บาท x 1 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (14 คน x 200 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (14 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
980.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 980.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ของที่ระลึก (จานที่ระลึก) จำนวน 2 ชิ้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9780.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล