สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
Asst. Prof. Dr. Chanita Panmanee
โทรศัพท์ : 053875298
E-mail : chanita@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 195
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : วิชาการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2549
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17799: โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ
2. 17926: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
3. 17734: โครงการสร้าง Startup รุ่นใหม่
4. 16521: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ
5. 16518: โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
6. 16484: โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
7. 17233: โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
8. 17062: โครงการพัฒนา ปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9. 16591: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10. 16200: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
11. 16199: โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
12. 15023: โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
13. 15020: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
14. 15246: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
15. 15056: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 15
16. 13141: โครงการการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
17. 13307: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ
18. 13149: โครงการอบรมความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษาและการทำงานจริง
19. 13148: โครงการการอบรม "เทคนิคการเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร์"
20. 13306: โครงการเด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม
21. 14048: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 3/2561
22. 14039: โครงการการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ศศ 499 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
23. 13142: โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
24. 13409: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 14
25. 13118: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2561
26. 11394: โครงการการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
27. 12603: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2561
28. 12419: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 3/2560
29. 11395: โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
30. 11396: โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560
31. 11860: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 13
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวก.-64-015 : การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงายผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (เฟสที่ 1.2 การประเมินความสูญเสียอาหาร)
2. สวก-63-014 : การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อ 12.3.1
3. สวพ.-63-003 : การศึกษาสถานการณ์การแข่งขันของผลิตผลเสาวรสหวาน
4. RDG62T0055 : รูปแบบการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปที่มีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ
5. มจ.1-62-01-027 : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลาไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ
6. มจ.1-62-01-027.3 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัจฉริยะเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจเข้าสู่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
7. PRP-6005021600 : การศึกษานโยบายภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. กรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
2. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสมุนไพรเชียงดา
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเก็บข้อมูลการสูญเสียผลิตผลเกษตรในการทำ National baseline" และศึกษาดูงานในพื้นที่เกษตร
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
6. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
7. ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ ประชุมวิชาการนานาชาติ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดการสินค้าแปรรูปจากชาเมี่ยง กาแฟ และมะแขว่น" และ "การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเที่ยง กาแฟ และมะแข่วน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
9. วิทยากรในการจัดประชุมเสวนากลุ่ม เรื่อง "ระบบ IT กับการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
10. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
11. ประชุมติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษานโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตาและระบบอาหาร"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
12. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระัดบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
13. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
15. วิทยากรอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของชุมชน
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
16. ประชุม ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาและแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท ของ Ms. War War Tun นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
18. เข้าร่วมประชุมวิชาการ "แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
19. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
[ ประชุมวิชาการนานาชาติ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
20. วิทยากรในจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่
ฉบับที่ : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics)
ฉบับที่ : Vol 22-2 (May-August 2018)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics)
ฉบับที่ : ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : rajabhat chiang mai research journal
ฉบับที่ : Vol.19 No.2 July-December 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics)
ฉบับที่ : 22(3)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จำนวนเงิน : 1,700,000.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
จำนวนเงิน : 796,000.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 63/2564 (4365) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1545/2564 (4358) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1534/2564 (4340) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่คำสั่ง : 59/2564 (4336) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2568
เลขที่คำสั่ง : 1426/2564 (4332) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1432/2564 (4331) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 1434/2564 (4330) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 55/2564 (4316) มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 41/2564 (4258) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่คำสั่ง : 40/2564 (4257) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 35/2564 (4229) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 34/2564 (4228) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (3898) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานกาประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 29/2564 (3897) แต่งตั้งคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "Journal of Economic Maejo University"
เลขที่คำสั่ง : 28/2564 (3896) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 7/2560 (3723) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษ 2559
เลขที่คำสั่ง : 34/2563 (3665) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3639) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 1247/2563 (3638) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 14/2563 (3610) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 35/2562 (3477) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 41/2562 (3464) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 34/2562 (3448) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 1649/2559 (3440) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3431) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดคำขวัญและการจัดบอร์ด ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (กิจกรรม Kick Off "Econ Zero Waste")
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 18/2562 (3405) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 86/2562 (3389) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 13/2562 (3374) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1725/2561 (3286) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2561 (3274) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 47/2561 (3264) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 45/2561 (3255) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 14/2561 (3234) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 28/2561 (3172) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 1/2561 (2987) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 83/2561 (2982) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
เลขที่คำสั่ง : 171/2561 (2981) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย และบริหารวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2565

5/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-02-2565

4/2565 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 28-01-2565

3/2565 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 11-01-2565

4/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 05-01-2565

3/2565 : ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 04-01-2565

2/2565 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่
วันที่ : 27-12-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568
วันที่ : 23-12-2564

2/2565 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-12-2564

3/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 01-12-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-12-2564

2/2565 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 2/2565
วันที่ : 26-11-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-11-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 24-11-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-11-2564

1/2565 : โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ : 17-11-2564

ครั้งที่ 2/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565
วันที่ : 12-11-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 29-10-2564

1/2565 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 27-10-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 03-09-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 24-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 21-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 31-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 30-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 02-03-2564

1/2546 : ประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “Journal of Economic Maejo University”
วันที่ : 23-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 09-12-2563

1-2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564
วันที่ : 28-10-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

1 ประจำปี2564 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 20-10-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 14-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 13-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-07-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 24-04-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 24-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

3/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 18-12-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 27-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 13-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 16-10-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 09-10-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 11-09-2562

6/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 04-09-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 19-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 03-07-2562

1/61 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
วันที่ : 19-06-2562

ครั้งที่ 2 : การประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-05-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 28-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 16-01-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 14-11-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 01-11-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 20-09-2561

4/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 10-08-2561

2/61 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 08-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (หมวดที่ 2) ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 26-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 13-06-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2
วันที่ : 11-06-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
วันที่ : 02-04-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 14-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 09-02-2561

1 ปีงปม.61 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 24-01-2561