20851 : โครงการ Art Talk : เสวนาศิลปะสร้างสรรค์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/11/2566 17:32:47
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/11/2566  ถึง  30/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  35  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 2-4
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 10,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.7.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยการพัฒนา Training Courses และ Open Courses ที่หลากหลาย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ความรู้เรื่องศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นต่อนักสร้างสื่อด้านนิเทศศาสตร์ โครงการเสวนาศิลปะสร้างสรรค์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการนำศิลปะไปใช้ในการทำงานในสาขานิเทศศาสตร์ ความสำคัญในการใช้ทฤษฎีศิลปะ และหลักการออกแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อ ศึกษาพัฒนาการของงานศิลปะ การเข้าถึงศิลปะของโลกแต่ละยุคสมัย ทราบถึงกระแส (trend) ของงานในสายวิชาและสามารถพัฒนาตนเองให้ตอบสนองกับตลาดงานด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันตลาดงานด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถนำเอาศิลปะสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การสร้างงานสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์, โปสเตอร์, แผ่นพับ หรือการสร้างงานสื่อแบบดิจิทัล เช่น ดิจิทัลโปสเตอร์ แบนเนอร์สำหรับโซเชียลมีเดีย การสร้างคอนเทนท์ในโลกดิจิทัล การสร้างอินโฟกราฟิก รวมถึงการการจัดวางองค์ประกอบ แสง สี ทั้งในงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยนักศึกษาในรายวิชา นศ213กระบวนการทางวารสารศาสตร์ นศ365 ศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานสื่อสาร นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์ จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางงานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และสามารถนำหลักการ ทฤษฎีศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานสื่อสร้างสรรค์ได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และสามารถนำหลักการทฤษฎีศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานสื่อสร้างสรรค์ (ระดับพอใช้ขึ้นไป)
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และสามารถนำหลักการทฤษฎีศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานสื่อสร้างสรรค์ (ระดับพอใช้ขึ้นไป)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และสามารถนำหลักการทฤษฎีศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานสื่อสร้างสรรค์ (ระดับพอใช้ขึ้นไป)
ชื่อกิจกรรม :
เพิ่ม skill นักออกแบบสื่อ - Photo Montage

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/11/2566 - 15/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงชม.ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3600.00
ชื่อกิจกรรม :
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะยุค minimalism

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/12/2566 - 30/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงชม.ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3600.00
ชื่อกิจกรรม :
Create Content like a pro

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/01/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงชม.ละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะยุค minimalism
ช่วงเวลา : 27/11/2566 - 30/04/2567
ตัวชี้วัด
สมศ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล