สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
Miss Taniyabhorn Srihata
โทรศัพท์ : 0990637728
E-mail : taniyabhorn_sh@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 644
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 17/6/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Multimedia Design ()
สถาบัน : Monash University
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
10. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-01-2565

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 11-08-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่ : 17-05-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่
วันที่ : 27-01-2564

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่
วันที่ : 11-11-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

๑/๖๓ : ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23-07-2563

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562