20613 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2567 11:02:09
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/11/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1205  คน
รายละเอียด  กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 15 คน กิจกรรมที่ 2 นักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมและผู้ที่สนใจ จำนวน 70 คน กิจกรรมที่ 3 ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จำนวน 30 คน กิจกรรมที่ 4 นักเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน กิจกรรมที่ 5 ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่ จำนวน 50 คน/ครั้ง กิจกรรมที่ 6 นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 280 คน/ครั้ง กิจกรรมที่ 7 ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
กองทุนบริการวิชาการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน)
2566 1,751,367.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ศรัณย์  จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
น.ส. หฤทัย  คงธนจารุอนันต์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.1.2 ผลักดันผลงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA67-2.7 มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด LA67 จำนวนโครงการที่มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ LA67 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายและโดดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community –Based Tourism) เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ จากทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่เน้นความยั่งยืนในมิติสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างมูลค่า/สร้างรายได้ให้กับชุมชน และการให้ความสำคัญกับคุณค่าและความภาคภูมิใจของมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน อันจะทำให้การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างไรก็ตามการเติบโตทั้งปริมาณและคุณภาพของการท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ /อายุ/อาชีพ ตลอดถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้แนวคิดการท่องเที่ยวจากการไปให้ถึง การแวะเยี่ยมชม การมองเห็นถ่ายรูป การซื้อของที่ระลึก เปลี่ยนเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม (Active participation) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interaction) มีการเรียนรู้ประสบการณ์ (Learning experience) ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนชุมชนท้องถิ่น (host communities) ในขณะที่ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมและพื้นที่ท่องเที่ยวก็มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนตัวเองมากขึ้น เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยว ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีปรัชญาว่าด้วยความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ควรค่าแก่การดูแล รักษา และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป อีกทั้งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน และยังเป็นการต่อยอดจากการจัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ที่ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตำรายาสมุนไพรล้านนา ณ จังหวัดแพร่และน่านอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพร
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 3 : รายงานรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
รูปแบบกิจกรรม : ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน หารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันกับ อบต.แม่ตื่น (แบบออนไลน์)
จำนวนวันที่จัดกิจกรรม : 1 วัน
จำนวนคนที่ไป : ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 15 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร  ขันธบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
450.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 450.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 450.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์และการถ่ายทำสื่อในรูปแบบวีดีโอเพื่อการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนเเม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รูปแบบกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว การถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ
จำนวนวันที่จัด : จัดอบรมจำนวน 3 วัน (ไตรมาส 1)
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมและผู้ที่สนใจ จำนวน 70 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้องx 3 คืน x 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (8 คน x 2520 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
20,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,160.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
25,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น (70 คน x 2 มื้อ x 150 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
21,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (70 คนx 3 มื้อ x 130 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
27,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 5 มื้อ x 35 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
12,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1 คัน x 4 วัน x 2,800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
11,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท x 3 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
21,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (60 ชุด x 100 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 162610.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น: ข้าวหมากสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รูปแบบกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำข้าวหมากสมุนไพร"
จำนวนวันที่จัดกิจกรรม : 1 วัน (ไตรมาส 3)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จำนวน 30 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ  สุขสำเร็จ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คำยอด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ลักขณา  ชาปู่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1 คัน x 3 วัน x 2800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้อง x 2 คืน x 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (10 คน x 1920 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท 0.00 บาท 19,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 130 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,900.00 บาท 0.00 บาท 3,900.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม. X 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ลูกแป้งใช้สำหรับการอบรมทำข้าวหมาก)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 79000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
รูปแบบกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
จำนวนวันที่จัดกิจกรรม : จัดอบรม 1 วัน (ไตรมาส 3)
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร และบุคลากรโรงเรียนจอมทอง จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์  รวมทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์นิลุบล  จิตต์มั่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน (16 คน x 800 บาท x 1 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,800.00 บาท 0.00 บาท 12,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินงาน (400 บาท x 5 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (125 คน x 1 มื้อ x 130 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,250.00 บาท 0.00 บาท 16,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (125 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,750.00 บาท 0.00 บาท 8,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (2 คัน x 2 วัน x 2,800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (11 คน x 6 ชม. x 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 39,600.00 บาท 0.00 บาท 39,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,840.00 บาท 0.00 บาท 14,840.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 106440.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นชุมชน
รูปแบบกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพและพืชสมุนไพร
จำนวนวันที่จัดกิจกรรม : จัดอบรม 2 วัน จำนวน 2 รุ่น (แพร่ 1รุ่น , น่าน 1 รุ่น) (ไตรมาส 2)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่ จำนวน 100 คน (รุ่นละ 50 คน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร  ขันธบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 2 มื้อ x 150 บาท x 2 ครั้ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 4 มื้อ x 35 บาท x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับวิทยากร (2 คน x 2 วัน x 3,000 บาท x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (8 คน x 3000 x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 48,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 48,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (1 ป้าย x 2,500 บาท x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (15,000 บาท x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าสถานที่ (2 วัน x 1,000 บาทx 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (1 คันx 4 วัน x 3,000 บาทx 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 6ช.ม.x 600 บาท x2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 28,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 28,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 13,548.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,548.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 221348.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (3รุ่น)
รูปแบบกิจกรรม : จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ
จำนวนวันที่จัดกิจกรรม : 1 วัน จำนวน 3 รุ่น (ช่วงไตรมาส 4)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 840 คน (รุ่นละ 280 คน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร  ขันธบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าสถานที่ (1 วัน x 2,500 บาท x 3 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร กลางวัน / เย็น (280 คน x 2 มื้อ x 180 บาท x 3 รุ่น)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 302,400.00 บาท 302,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (280 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 3 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 58,800.00 บาท 58,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (1 ป้าย x 2,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของวิทยากร (14 คน x 1,000 บาท x 3 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท 42,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (14 คน x 10 ชม. x 1,200 บาท x 3 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 504,000.00 บาท 504,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (10 คน x 10 ช.ม. x 600 บาท x 3 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 180,000.00 บาท 180,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,300.00 บาท 20,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1117500.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรุปผลและประเมินผลโครงการ
รูปแบบกิจกรรม : จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
จำนวนวันที่จัด : 1 วัน (ไตรมาส 4)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการดำเนินงาน บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/11/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.หฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (2 คัน x 1 วัน x 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (10 คน x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคลิปวิดีโอสรุปโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าสถานที่ (1วัน x 5000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,019.00 บาท 6,019.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 64019.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล