สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
Miss Haruthai Kongtanajaruanun
โทรศัพท์ :
E-mail : haruthai_ko@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1150
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/2/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17239: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
2. 17218: โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ: การประกวดสื่อสร้างสรรค์ New Normal Diary
3. 16938: โครงการ LA Camp 2020
4. 15960: โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 : ประกวดดาวเดือน
5. 15835: โครงการปฐมนิเทศและผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2563
6. 15372: โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
7. 15371: โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
8. 15108: โครงการแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 46
9. 14835: โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ LA Freshy Night
10. 14834: โครงการ Sports Day ศิลปศาสตร์
11. 14401: โครงการ Liberal Arts Sports Day & Freshy Night 2019
12. 14399: โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2562 : ประกวดดาว-เดือน
13. 14324: โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
14. 14267: ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562
15. 14167: โครงการสวนหย่อมกินได้(ปลูกผักแลกค่าเทอม)
16. 14043: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
17. 14014: โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
18. 14024: โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์:อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2561
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 Meet the Dean: เตรียมความพร้อม เรียนรู้ สู่การทำงานวิถีใหม่ (New Normal)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
5. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วันที่ : 10-02-2564

2563 : ประชุมพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 09-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 17-08-2563

2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณาและรับรองการเสนอขอค่าตอบแทน พนง.ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ : 30-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ประชุมเพิื่อพิจารณา "ร่าง" ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ : 08-01-2563

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 17-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-12-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 31-10-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2562

2-2562 : ประชุมครั้งที่ 2-2562
วันที่ : 07-03-2562

1-2562 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "งานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการฯ"
วันที่ : 11-02-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลือกบทความ
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 30-01-2562

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

2/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ :จากฐานรากทางสังคมฯ
วันที่ : 16-11-2561

4/2561 : ประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-11-2561

1/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ.. หน่วยคุรุพัฒนา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 03-10-2561