20212 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/9/2566 13:54:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/10/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  97  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน กิจกรรมสนับสุนนการบริหารจัดการทั่วไป แผนบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2567 37,490.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. อุษณีย์  อินทะวงค์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.3 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.3.1 รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในม.ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ LA67-2.11ส่งเสริมบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA67-2.11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ LA67-2.1-1.ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) และได้ดำเนินการตามแผนและผ่านช่วงเวลาการบริหารจัดการคณะฯ มาแล้ว 2 ปีงบประมาณ จึงอาจกล่าวได้ว่า ยังมีนโยบายที่ได้ดำเนินการแล้ว ตามแผนและยังมีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงจะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดอันจะนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 นั้น คณะได้รับนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO: Strategic Program Management Office) มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC: Moderating Operation Center) มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) มิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน ทั้งนี้การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีส่วนร่วมผลักดันการทำงานโครงการ/กิจกรรมของคณะให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้สภาวะบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 ร้อยละ 60
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567
ชื่อกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อุษณีย์  อินทะวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (97คนx 50 บาทx 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
9,700.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (97 คน x 250 บาทx 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
24,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรถ (2คัน x 800บาทx 1 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการ (พนักงานขับรถวิทยาลัยบริหารศาสตร์) (2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
540.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 540.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 37490.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล