20183 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2566 18:18:20
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2566  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  7  คน
รายละเอียด  คณบดี/ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี/อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์/อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนบริการจัดการทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่2) 2566 54,660.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
อาจารย์ มนฤทัย  ไชยวิเศษ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 4.9 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 4.1.4 ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้
เป้าประสงค์ LA66-2.3 บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA66-2.3-2 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
กลยุทธ์ LA66-2.3 -1.บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventin)
เป้าประสงค์ LA66 -4.เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด LA66-4.1-3 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการส้รางนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ LA66 4.1-1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ต้องอาศัยความพร้อมหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม เป็นผู้นำทางความคิด มีแนวคิดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เป็นรากฐาน โดยไม่ละเลย ศิลปะ สุนทรียะ และ อารยะ ของความเป็นไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อแนวความคิดดังกล่าว และส่งเสริมการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ในมิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้ ตัวชี้วัด ด้านร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย และมิติ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventin) ตัวชี้วัด ด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้านกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อลงนามความร่วมมือ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังต้องการเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศอีกจำนวนมาก เพื่อสนองต่อจำนวนนักศึกษาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย โฮเทล โคลเวอร์ อโศก (Hotel Clover Asoke) เป็นธุรกิจการโรงแรมที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์และเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษามีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.เพื่อสร้างความร่วมมือกับโฮเทล โคลเวอร์ อโศก (Hotel Clover Asoke)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
KPI 1 : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ไม่น้อยกว่า (คน) 5
KPI 2 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 ฉบับ 2
KPI 3 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ โฮเทล โคลเวอร์ อโศก (Hotel Clover Asoke)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์มนฤทัย  ไชยวิเศษ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร  ขันธบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์พงษ์ศักดิ์  รวมทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศุภลักษณ์  ดีน้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ค่าพาหนะเดินทาง(เครื่องบินและรถรับจ้าง) (5,000 บาทX7คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาทx2 วันx 7 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,360.00 บาท 3,360.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ค่าที่พัก ( 900บาท x 1 คืน x 7 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท 6,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (3 ชิ้นx 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3500บาท x1 คันx 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 54660.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล