19515 : โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2566 19:42:03
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2566  ถึง  28/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 62 ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน และ รหัส 63 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ 2566 3,660.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)) 2566 20,700.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  สุภาพันธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.3.2 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้นักศึกษามีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน รายวิชาสหกิจศึกษา รหัส ศศ 497 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวน 24 คน ซึ่งได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนอกและในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 สถานประกอบการ ได้แก่ 1. สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 3 ลำปาง 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรานกระต่าย 5. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 8. ส่วนการจัดการต้นน้ำ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ 9. มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ถนนเลียบคันคลองชลประทาน (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) 10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ 11. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 12. สำนักงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 13. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ 14. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 15. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ซึ่งเส้นทาง 1-2-3 อ.ดร.นลินี เส้นทาง 4-6-9 ผศ.ดร.ขนิษฐา เส้นทาง 5-13-15 ผศ.ดร.พัชรินทร์ เส้นทาง 7-8-14 รศ.ดร.เกศสุดา และ เส้นทาง 10-11-12 ผศ.ดร.วราภรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์จริง 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในการประกอบอาชีพและของสถานประกอบการในการพัฒนางาน 4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นพื้นฐานด้านการพัฒนาวิชาการและด้านอื่น ๆ ต่อไป 5.เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านการทำงานที่แท้จริงในสถานประกอบการ 6.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานจริงในสถานประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้สำหรับให้นักศึกษาได้มีโกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในช่วงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับคณาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งเป็นการประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ พร้อมแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกับสถานประกอบการ สำหรับการพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำสำหรับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานประกอบการที่ไปฝึกสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายหลังการฝึกเสร็จสิ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
KPI 1 : ระดับความรู้จากสถานประกอบการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 คะแนน 80
ผลผลิต : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
KPI 1 : คะแนนการนำเสนองานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการตอบคำถามของนักศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คะแนน 60
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 10/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา  สิทธิสันติกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  นันทะเสน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.นลินี  คงสุบรรณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ลำปาง-แพร่) จำนวน 3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 5,740 บาท ส่วนที่เหลือ 3,260 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 2 คืน 3 คน ๆ ละ 800 บาท รวม 4,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 วัน 3 คน ๆ ละ 240 บาท รวม 2,160 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15960.00
ผลผลิต : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2566 - 28/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา  สิทธิสันติกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  นันทะเสน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.นลินี  คงสุบรรณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน 2 มื้อๆ ละ 45 บาท รวม 5,400 บาท ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ 400 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล