สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
Asst. Prof. Dr. Patcharin Supapunt
โทรศัพท์ : 053875621
E-mail : Patchari@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 515
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 3/7/2550
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17215: โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
2. 16404: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
3. 16405: โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกรหรือทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
4. 16208: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
5. 15885: โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
6. 15823: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Teams และ Micorsoft365 สำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
7. 15797: โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์ ) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. 14666: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
9. 14667: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร)
10. 14668: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ผศ.ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย)
11. 14670: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา
12. 13139: โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "3rd Econ route"
13. 14290: โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
14. 14304: โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (incentive)
15. 14228: โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 41) ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
16. 14198: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน เฉพาะเจาะจงผู้รับ
17. 13274: โครงการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
18. 13772: โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พี่มอบให้น้อง)
19. 13188: โครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20. 12935: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
21. 12936: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์
22. 12883: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
23. 12804: โครงการเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
24. 13773: โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ Sansai Development Model
25. 11376: โครงการการวางแผนทางการเงินสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
26. 12608: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
27. 12655: โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารายวิชา ศศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
28. 12525: โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “2nd Econ route”
29. 11513: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2/2560
30. 10290: โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
31. 10096: โครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.3-64-005 : การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สวก.-63-008 : การสร้างนวัตกรรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่
3. มจ.1-62-01-025 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
4. มจ.1-62-01-025.1 : ประสิทธิผลการผลิตข้าวแปลงใหญ่ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
5. มจ.1-62-01-025.2 : การตัดสินใจต่อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวทางระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
6. มจ.1-62-01-025.3 : การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าข้าวของระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ใน เขตภาคเหนือตอนบน
7. มจ.1-62-01-025.4 : รูปแบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบเกษตรนาแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
8. มจ.1-62-01-029 : การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
9. มจ.1-62-01-029.3 : พฤติกรรมและความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษวัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตร
10. มจ.1-62-01-029.6 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชน
11. สวก.-61-004 : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560
12. มจ.4-58-001 : Marketing Channel of Organic Agricultural Product in Chiangmai Province, Thailand.
13. บธ.2.3.5-60 : การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยแบบจำองโลจิตหลายทางเลือกของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
14. บธ.2.3.6-60 : ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคในเมืองและนอกเมืองต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
7. ประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. อบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. เข้าร่วมโครงการาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ (นบค. รุ่น 2)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
15. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
16. ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The Seventh International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM)
[ ประชุมวิชาการนานาชาติ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
18. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
20. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
21. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. ประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง "การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. วิทยากรกระบวนการในการจัดทำประชาพิจารณ์ เวทีสนทนากลุ่มเพื่อบริหารจัดการขยะภายในท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
24. วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
25. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
26. วิทยากรในโครงการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
28. วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารการเงินสำหรับจัดทำบัญชีฟาร์มฯ"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
29. วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" จำนวน 4 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
30. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
31. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
32. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
33. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
34. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มุทนและการวิเคราะห์สภาพตลาดและ SWOT Analysis"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
35. วิทยากรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ สภาพตลาด และ SWOT Analysis"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต
ฉบับที่ : ปีที่30 ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Economic Research
ฉบับที่ : ปีที่14 ฉบับที่ 13

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology
ฉบับที่ : Vol. 17(1)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การตอบสนองของตลาดข้าวไก่น้อยใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : 35(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0972-9380 : International Journal of Economic Research (Scopus)
ฉบับที่ : 14

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 40/2564 (4257) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 836/2564 (4232) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 36/2564 (4231) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 61-63 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 35/2564 (4229) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 34/2564 (4228) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : - (4217) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4216) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4215) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4200) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4199) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4195) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4164) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4163) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4126) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4090) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4089) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4081) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4064) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4060) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4057) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4056) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4033) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4026) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4025) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3997) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3984) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3976) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3945) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3940) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3938) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3932) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 31/2564 (3926) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (3898) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานกาประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 26/2564 (3738) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 61/2561 (3729) มอบหมายงานให้รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3728) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3710) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 3/2564 (3708) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3706) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1398/2563 (3641) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 22/2563 (3631) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกรหรือทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3629) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 16/2563 (3618) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประเภทอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลยนประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
เลขที่คำสั่ง : 14/2563 (3610) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 7/2563 (3594) แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีภายนอก อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3523) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่คำสั่ง : 1/2563 (3519) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT-QMS
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 827/2562 (3487) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 58/2561 (3460) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (3456) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการแลพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 56/2561 (3455) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 34/2560 (3454) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3425) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 27/2562 (3420) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบะค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 25/2562 (3415) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 20/2562 (3411) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 19/2562 (3410) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เลขที่คำสั่ง : 18/2562 (3405) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 85/2562 (3388) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 36/2562 (3383) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58-59 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และรหัส 60-61 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 13/2562 (3374) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 5/2562 (3337) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2562 (3335) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 127/2562 (3305) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2562 (3298) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1695/2561 (3281) แต่งตั้งคณุะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 11/2561 (3254) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 44/2561 (3250) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษากองทุน ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 46/2560 (3244) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และเครือข่ายสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3239) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 14/2561 (3234) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 10/2561 (3230) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3226) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 4/2561 (3225) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 23/2561 (3221) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 1026/2561 (3186) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 34/2561 (3180) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2560 (3179) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 33/2561 (3178) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
เลขที่คำสั่ง : 991/2561 (3177) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 28/2561 (3172) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 25/2561 (3162) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 3/2561 (2996) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 82/2561 (2989) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 46/2560 (2980) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 2/2561 (2977) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 1102/2560 (2912) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 987/2560 (2908) แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 902/2560 (2896) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2845) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2840) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและ อาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 11/2560 (2719) แต่งตั้งผู้ควบคุมการเรียนรู้อิสระหรือค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 3/2560 (2645) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1/2560 (2632) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 : การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 19-10-2564

ครั้งที่ 5/2564 : การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 18-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 12-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
วันที่ : 08-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-09-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-09-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2564

1/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ : 14-09-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ : 01-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-09-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 21-08-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

3/2564 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2564 ครั้งที่ 3
วันที่ : 17-08-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 04-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-08-2564

ครั้งที่ 4/2564 : การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 02-08-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 29-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 14-07-2564

4/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 05-07-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ : 01-07-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 30-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-06-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 28-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-06-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 07-06-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 8/2564
วันที่ : 02-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-05-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 25-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ : 05-05-2564

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ : 09-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 05-04-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 05-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 31-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2564

3 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 10-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 01-03-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 01-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3
วันที่ : 18-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 04-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-01-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-01-2564

18/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 25-12-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 23-12-2563

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 23-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-12-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 16-12-2563

16/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-12-2563

2 ประจำปีการศึก : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 07-12-2563

2/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-11-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

15/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-11-2563

14/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 06-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 05-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

13/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 21-10-2563

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมการรับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 14-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

12/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 30-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
วันที่ : 02-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-08-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
วันที่ : 05-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : การประชุมบุคลาการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-07-2563

ครั้งที่ 9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ : 03-07-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-06-2563

7/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-06-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 04-06-2563

6/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

5/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-05-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

4/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 21-04-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 26-03-2563

1/2563 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20-03-2563

3/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-03-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นัดพิเศษ
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ : 27-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 23-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA
วันที่ : 21-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 05-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่
วันที่ : 03-02-2563

2 ปี2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 29-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 13-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-01-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ นัดพิเศษ
วันที่ : 25-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 20-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-12-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

4/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-12-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 12-12-2562

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-11-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 11-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 08-10-2562

1/2563 : ่การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 02-10-2562

4/2562 : คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

1/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

12/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12
วันที่ : 13-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-08-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

9/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-08-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11
วันที่ : 07-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 31-07-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 23-07-2562

8/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 22-07-2562

10/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10
วันที่ : 18-07-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-06-2562

1/62 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 1
วันที่ : 24-06-2562

7/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ : 14-06-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-05-2562

6/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 02-05-2562

ครั้งที่ 2 : การประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 29-04-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-04-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ : 03-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 28-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

4/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-03-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ : 07-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 07-03-2562

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 21-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-02-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

5/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2562

2/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 16-01-2562

1/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 07-01-2562

4/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 02-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 21-12-2561

3/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 19-12-2561

18/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-12-2561

12/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2561

3/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 06-12-2561

17/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-11-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

16/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-10-2561

15/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-10-2561

1/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 17-10-2561

14/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-10-2561

2/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 12-10-2561

1/2561 : คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานฯ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 10-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

13/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-09-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 26-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 20-09-2561

12/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-09-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 31-08-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-08-2561

10/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-08-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 15-08-2561

1/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 08-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-07-2561

9/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 18-07-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 18-07-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

8/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 22-06-2561

1 : คณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1
วันที่ : 12-06-2561

7/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-06-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 08-06-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-06-2561

5/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-05-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
วันที่ : 17-05-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 25-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 02-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-03-2561

3 ปี 60 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 22-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-02-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-02-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดทำข้อตกลงฯ(TOR 2561)
วันที่ : 13-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 09-02-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และเครือข่ายสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-02-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 31-01-2561

2 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 25-01-2561

1/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-01-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 17-01-2561

10/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-12-2560

12/2560 : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-12-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-12-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2560

11/2560 : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 15-11-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ : 09-11-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-10-2560

10/2560 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 24-10-2560

9/2560 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรประยุกต์
วันที่ : 13-09-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-08-2560

8/2560 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรประยุกต์
วันที่ : 21-08-2560

1 ปี 60 : คณะกรรมการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 02-08-2560

1/2560 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นพับและจดหมายข่าวของคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-07-2560

7/2560 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-07-2560

6/2560 : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 21-06-2560

๒/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 23-05-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 01-05-2560

1/2560 : ประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ : 29-03-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 21-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 16-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 01-02-2560