19224 : โครงการการสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 11:11:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการ (เบิกจ่ายจากงบประมาณบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566 350,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี  อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์  ยอดคำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.7 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-4 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-4.6 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-4.7.1 ให้บริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยถูกจัดเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยมีภาคเกษตรกรรมแสดงบทบาททางเศรษฐกิจสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ภาคเกษตรมีบทบาทไม่มากนักต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) เนื่องจากการขยายตัวเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้าจากการทำมากได้น้อย มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภาพอยู่ในระดับต่ำ มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ประเทศติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางยาวนานกว่า 40 ปีประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ 7.1 (IMF, 2020) นำมาสู่ข้อจำกัดการพัฒนาประเทศทางมิติทางเศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเต็มที่ มิติทางสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน มิติสิ่งแวดล้อมด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาประเทศ และมิติการบริหารจัดการภาครัฐขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นต่อการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความพยายามหลายรูปแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิต ภายใต้การขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ เรียกว่า “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และหลุดพ้นกับดักรายได้ระดับปานกลางสู่รายได้ระดับสูง ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และโมเดลการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งกลไกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศเป็นเกษตรแบบแม่นยำ และเปลี่ยนเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เรียกว่า BCG Model ประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ B (Bio Economy) เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม คือการมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า C (Circular Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญคือการมุ่งไปที่การจัดการของเสียให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และ G (Green Economy) เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม(กรุงเทพธุรกิจ, 2563) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้เกิดความมีวินัย ใฝ่รู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ดังกล่าว และนำมาสู่ความเข้มแข็งของการพึ่งพาตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และกระจายรายได้ให้กับสังคมและชุมชน ต้องอาศัยกิจกรรมการให้บริการวิชาการถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิชาการ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” จึงคำนึงถึงการดำเนินงานการให้บริการอย่างหลากหลายรูปแบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับโครงการพระราชดำริ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงเป็นระบบตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการจัดการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกผักตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุปลูกและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง การจัดทำบัญชีฟาร์มและการสร้างโมเดลทางธุรกิจ การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาด การถ่ายทอดองค์ความรู้การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการแสดงความเชื่อมโยงของผลตอบแทนทางสังคมจากองค์ความรู้การฝึกอบรมและการนำไปปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงแนวทางการบริหารจัดการการให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกในโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตวัสดุปรับปรุงดินและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโมเดลทางธุรกิจ และการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
เพื่อฝึกอบรมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงความเชื่อมโยงของผลตอบแทนทางสังคมจากองค์ความรู้การฝึกอบรมและการนำไปปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมนำมาสู่แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) การดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของฟาร์มตัวอย่าง
KPI 1 : วัสดุปรับปรุงดิน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 สูตร 1
KPI 2 : บรรจุภัณฑ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 บรรจุภัณฑ์ 1
KPI 3 : แปลงปลูกผักอินทรีย์ ขนาด 30 ตารางเมตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แปลง 1
KPI 4 : การรวมกลุ่ม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 กลุ่ม 1
KPI 5 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 6 : โมเดลทางธุรกิจ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 โมเดล 1
KPI 7 : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 100 100 ร้อยละ 100
KPI 8 : การออกแบบตราสินค้า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ตรา 1
KPI 9 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 50 50 คน 50
KPI 10 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.1867 0.096 0.0673 ล้านบาท 0.35
KPI 11 : การผลิตสารชีวภัณฑ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชนิด 1
KPI 12 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 13 : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 14 : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 1 ฟาร์ม 1
KPI 15 : แผนที่ผลลัพธ์ของกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แผนที่ผลลัพธ์ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) การดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของฟาร์มตัวอย่าง
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.1 การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2566 - 26/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากร ของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินส์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เช่น มูลสัตว์ ฯลฯ เป็นเงิน 12,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,100.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 48800.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.2 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/04/2566 - 21/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  อินธนู (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากรของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นท์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตาข่าย ลวดมัด เหล็ก ลวดเชื่อม ถังน้ำมัน แผ่นสังกะสี ฯลฯ เป็นเงิน 15,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,600.00 บาท 0.00 บาท 15,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 56300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2.1 เทคนิคการปลูกผักตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/03/2566 - 05/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากรของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินส์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ถุงเพาะชำ วัสดุเพาะกล้า ฯลฯ เป็นเงิน 6,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2.2 การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/03/2566 - 12/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากร ของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินส์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงมือ ถังพลาสติก เชือกฟาง ฯลฯ เป็นเงิน 7,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 41300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างโมเดลทางธุรกิจ และการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/02/2566 - 28/02/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบตราผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตรา เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมสกรีน จำนวน 200 ชิ้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากร ของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 59300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3.2 การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/05/2566 - 14/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินส์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 36700.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4.1 การแสดงความเชื่อมโยงของผลตอบแทนทางสังคมจากองค์ความรู้การฝึกอบรมและการนำไปปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมนำมาสู่แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/06/2566 - 25/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ขนาด A4 พิมพ์สี ขาว ดำ พร้อมเข้าเล่ม ( 10 หน้า) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆ ละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) บรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (บุคลากร ของรัฐ) ปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 กระดาษบรู๊ฟ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิน 5,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,800.00 บาท 0.00 บาท 5,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินส์เตอร์ แผ่น CD ฯลฯ เป็นเงิน 6,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,800.00 บาท 0.00 บาท 6,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 42300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4.2 การตรวจเยี่ยม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/07/2566 - 23/07/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด พร้อมลงรหัสในโปรแกรม excel จัดทำคู่มือลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม SPSS จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 200 บาท (จำนวน 20 หน้า/ชุด) เป็นเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 2,500 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การนำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในรายวิชา ดังนี้ รายวิชา 10501231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น รายวิชา 10501233 เศรษฐศาสตร์เกษตร รายวิชา 10501444 แผนธุรกิจการเกษตรชุมชน รายวิชา 10308221 การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รายวิชา 10308223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน รายวิชา 10308331 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม
ช่วงเวลา : 01/06/2567 - 31/05/2568
ตัวชี้วัด
สมศ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล