18918 : การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิก ประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/10/2565 13:17:52
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงาน บริการวิชาการแก่สังคม
งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน
กองทุน บริการวิชาการ
งบ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566
2566 188,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์  เครือระยา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.19 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.4 ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุนด้านการบริการวิชาการโดยเน้นพื้นที่ที่กำหนด (Area Base) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66-มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA66-2.8 มีการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ตัวชี้วัด LA66 -2.8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ตัวชี้วัดคณะ)
กลยุทธ์ LA66-2.7-3. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้
เป้าประสงค์ LA66-2.4 ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด LA66-2.4-3 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ LA66-2.4-3ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ LA66-2.10 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด LA66-2.10- จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ LA66-2.10-3 ผลักดันให้จัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA66-2.6 แสวงหางบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวชี้วัด LA66-1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุกภายนอก
กลยุทธ์ LA66-2.6-1.ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

งานศิลปกรรมล้านนา ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเมือง ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและนำไปสู่รูปแบบงานศิลปะที่เป็นแบบแผนได้อย่างลงตัวและน่าสนใจ จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในช่วงเวลาต่อมา เมื่อพูดถึงเซรามิกประดับอาคารสถาปัตยกรรมแล้ว ส่วนใหญ่จะนึกถึงศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย ที่ปรากฎเครื่องประดับสถาปัตยกรรมสังคโลกให้เห็นอยู่มากมายในกลุ่มเมืองเก่า โดยมีแหล่งเตาสำคัญที่ศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งผลิต มีความนิยมแพร่หลายตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา โดยผลิตชิ้นงานในการใช้ประกอบ ประดับส่วนต่างๆของวิหาร อุโบสถ เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นต้น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ในส่วนของวัฒนธรรมล้านนานั้น พบงานเซรามิกประดับที่ค่อนข้างชัดเจนและมีความนิยมในกลุ่มช่างลำปางซึ่งอาจจะกล่าวได้มามีความสวยงามและสำคัญไม่แพ้กับศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยเลย ดังปรากฏชิ้นส่วนของเซรามิกประดับวิหารวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง เป็นช่อฟ้าเซรามิกรูปทรงเป็นพญานาคสูงเพรียว ดินเผาเคลือบสีน้ำตาลเข้ม ด้านหน้ามีลวดลายประดับเป็นรูปเทวดายืนพนมมือ ด้านหลังมีจารึกว่าสร้างในปี จ.ศ. 1008 ตรงกับ พ.ศ. 2189 ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่ชาติหริภุญชัย อายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า แสดงให้เห็นว่าในล้านนาก็นิยมประดับศาสนสถานด้วยเครื่องปั้นดินเผาเช่นเดียวกันกับแหล่งอื่นๆ ทั้งอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย และทางฉานของพม่าร่วมด้วย นอกจากช่อฟ้าแล้ว ยังพบชิ้นส่วนของเมฆตั้งเมฆไหลและกาบตั้ง ที่ประดังซุ้มประตูโขงหลังเดิมปัจจุบันยังคงเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ อีกหนึ่งแหล่งคือ ช่อฟ้า เมฆตั้งเมฆไหล ปราสาทเฟื้อง ประดับอาคารคือ วิหารน้ำแต้ม วัดประธาตุลำปางหลวง และการใช้เซรามิกประดับอาคารที่ชัดเจนที่สุดคือ ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน ซึ่งปั้นดินเป็นลายกาบตั้ง ซุ้มจระนำ บราลี บัวตูม และสัตว์ต่างๆ เช่น กินรีกินนร มอม นกฮูก เพื่อใช้ประดับตกแต่งส่วนต่างๆของซุ้มประตูโขงได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบการเคลือบของดินเผาดังกล่าว เป็นงานเคลือบน้ำตาล คิดว่าจะเป็นลักษณะงานของแหล่งเตาลำปางในช่วงนั้น โดยลักษณะงานดังกล่าวรวมไปถึงงานศิลปกรรมเซรามิกประดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะของการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานที่เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญหนึ่งในวัฒนธรรมล้านนา จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่าดินเผาเคลือบเขียวแก่ใสนี้ ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานเคลือบดินเผาล้านนา ที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 และหายไปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 แต่ก็ยังคงมีการทำหม้อเคลือบในลักษณะดังกล่าวอยู่ในหลายพื้นที่เช่น อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้สูตรน้ำเคลือบดังกล่าวนั้นได้หายไปจากหลายชุมชนที่มีการผลิตเครื่องเคลือบ ทำให้รูปแบบงานเครื่องเคลือบนั้นขาดหายไป จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าสารเคลือบดังกล่าวที่ทำให้เกิดเป็นสีเขียวนั้น มาจากพืชพรรณไม้ในธรรมชาติทั้งนั้น ทั้งจากขี้เถ้าใบหญ้าคา ขี้เถ้าไม้มะฮกฟ้า ผสมกับผงตะไบตะกั่วในการทำน้ำเคลือบเพื่อให้ได้สีดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากในการที่จะศึกษาสูตรผสมสารเคลือบเพื่อนำไปรื้อฟื้นและสานต่องานศิลปกรรมเซรามิกประดับที่ได้หายไปจากงานช่างล้านนาเกือบ 200 ปี ให้กับกลุ่มช่างล้านนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเทคนิคดังกล่าวกลับมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาอีกครั้ง ดังนั้นการศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจและต้องรีบเร่งในการเก็บรวบรวมหลักฐานงานศิลปกรรมซึ่งนับวันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพและสูญหายไป ทั้งในเชิงการเก็บรูปแบบงานเซรามิกประดับ ที่ใช้ในการประดับงานสถาปัตยกรรมในทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหนึ่งของล้านนา รวมถึงองค์ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผา เทคนิควิธีและสูตรน้ำเคลือบที่ได้มาจากพรรณไม้ในธรรมชาติ ผ่านรูปแบบต่างๆ ในงานศิลปกรรมเซรามิกประดับ ที่จะต้องทำการเก็บรวบรวมรูปแบบต่างๆที่ปรากฏ เป็นหนึ่งองค์ความรู้รูปแบบงานช่างที่ปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มช่างล้านนาเป็นอย่างมาก ทั้งการนำกลับไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา การนำมาพัฒนาและต่อยอดไปสู่การสร้างและเพิ่มมูลค่างานอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งด้านงานศิลปกรรมทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงด้านการท่องเที่ยว โดยองค์ความรู้เหล่านี้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา อันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอนาคตต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อศึกษาและรวบรวมรูปแบบงานเซรามิกประดับที่ปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเก็บองค์ความรู้สูตรน้ำเคลือบแบบโบราณ นำไปปรับใช้ในงานเซรามิกและรื้อฟื้นกลุ่มช่างในยุคปัจจุบัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : องค์ความรู้เรื่องเซรามิกประดับในวัฒนธรรมล้านนา
KPI 1 : หนังสือ "เซรามิกประดับ เครื่องเคลือบประดับสถาปัตยกรรมล้านนา" เพื่อการเผยแพร่งานวิชาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
500 เล่ม 500
KPI 2 : องค์ความรู้เรื่องรูปแบบเซรามิกประดับในล้านนา และสูตรน้ำเคลือบแบบโบราณ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 3 : นิทรรศการ "เซรามิกประดับในวัฒนธรรมล้านนา"
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 นิทรรศการ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : องค์ความรู้เรื่องเซรามิกประดับในวัฒนธรรมล้านนา
ชื่อกิจกรรม :
การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
- เก็บข้อมูลด้านเอกสาร งานวิจัย และเก็บข้อมูลภาคสนาม
- เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล
- รายงานสรุปผลการศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2565 - 30/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  เครือระยา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ) (8,500 บาท x 3 จังหวัด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
17,000.00 บาท 8,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำรายงานวิจัยความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับส่งมอบให้หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยและจัดกิจกรรม (300 บาท x20 เล่ม)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือพร้อมเข้าเล่ม สำหรับแจกจ่ายถึงองค์กรทางด้านวัฒนธรรม หน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด และหอสมุด ทั่วประเทศ (250 บาท x 500 เล่ม)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 125,000.00 บาท 0.00 บาท 125,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
จ้างเหมาทดสอบสูตรน้ำเคลือบ จำนวน 2 สูตร สูตรละ 8,000
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 16,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 172500.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำนิทรรศการ "เซรามิกประดับในวัฒนธรรมล้านนา" จัดแสดงนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
-จัดนิทรรศการ
-อบรมการปั้นมอมเซรามิกประดับ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  เครือระยา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ (ุ5 ชิ้น x 2,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,500.00 บาท 0.00 บาท 12,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่นๆ ในการจัดและติดตั้งนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมอบรมปั้นดิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอบรมปั้นมอม
ช่วงเวลา : 01/06/2566 - 30/07/2566
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานวิจัย
การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ช่วงเวลา : 01/12/2565 - 31/08/2566
ตัวชี้วัด
สมศ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล