สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
Mr. Thapakorn Khruearaya
โทรศัพท์ : 0825622278
E-mail : thapakorn_k@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1067
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/4/2559
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
2. วิจิตรศิลป์
3. ศิลปะไทย
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและช่างฝีมือ
2. ศิลปศึกษา
3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4. การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
5. หัตถกรรมพื้นบ้าน
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. วช.-64-016 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มจ.2-64-033 : การศึกษาลวดลายล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 23 วิหารจามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3.
4. อพ.สธ.-63-001 : การศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา
5.
6. มจ.2-62-001 : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการสร้างสรรค์ภาพตุงค่าวธรรมวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่
7. สกสว-62-008.1 : แนวทางการจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนในเขตอำเภอขุนยวม
8. กสว.-60-001 : การศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่องเขินบ้านนันทาราม เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. วิทยากรโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงงานพุทธศิลป์
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. วิทยากรบรรยาย เรื่อง พุทธศิลป์ในพระบฎ จังหวัดลำปาง
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
7. ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เชื่อมเมืองเกา สู่โอกาส
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. อบรม การวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. เก็บข้อมูลโครงการการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 Meet the Dean: เตรียมความพร้อม เรียนรู้ สู่การทำงานวิถีใหม่ (New Normal)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. วิทยากรโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ เพาะต้นกล้าสล่าล้านนา เรื่องงานช่างรักสมุกล้านนา
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
12. วิทยากรปฏิบัติในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและปริวรรตคัมภีร์ใบลาน วัดทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
13. วิทยากรงานเสวนา เรื่อง บุปผามาลา ปู๋จาพระเจ้า
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
14. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : Vol 10 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับที่ : ฉบับที่ 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนเงิน : 200,000.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
3/2564 : ประชุมกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 22-09-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 11-08-2564

2-2564 : กาารประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 25-05-2564

1/2564 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-04-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 19-02-2564

1-64 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-02-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทวบสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 13-01-2564

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการทวบสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 09-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 22-10-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 21-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 20-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-01-2563

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

สรุปผลการทวนสอบ : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 02-12-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 09-10-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-09-2562

4-2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4-2562
วันที่ : 04-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 19-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 10-07-2562

1/2562 : การประชุมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 19-06-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 19-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 01-04-2562

2-2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2-2562
วันที่ : 26-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

1-2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 13-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 15-01-2562

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-07-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-07-2561