16675 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้านเบื้องต้น"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117