สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. อัยวริญ แก้วชิต
Miss Aiwarin Kaewchit
โทรศัพท์ : 3625
E-mail : aiwarin_kc@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 098
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/11/2561
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17127: โครงการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
2. 16675: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้านเบื้องต้น"
3. 16674: โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะสอง) (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
4. 15978: โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะแรก)
5. 14634: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2562 (สำนักงานคณบดี)
6. 14648: โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน สหกิจในต่างประเทศ (Inbound) (สำนักงานคณบดี)
7. 14643: โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ (สำนักงานคณบดี)
8. 14639: โครงการแข่งขันทักษะเกษตร (สำนักงานคณบดี)
9. 14640: โครงการงานประเพณี 4 จอบ (สำนักงานคณบดี)
10. 14644: โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ (สำนักงานคณบดี)
11. 13921: โครงการสโมสรพาน้องเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมร่วมทำความดี
12. 13452: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2562
13. 13545: โครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
14. 13458: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
15. 13963: โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound)
16. 13526: โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ 2561 (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
17. 13525: โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ 2561 (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
18. 13565: โครงการไหว้ครูหมอยา (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
3. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมทั่วไป ]
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับณะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
10. ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. กิจกรรม KM ในหัวข้อ“ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมทั่วไป ]
12. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม