13149 : โครงการอบรมความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษาและการทำงานจริง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117