ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18609 โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 15,100.00  บาท
18539 โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) เรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ"
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 7,800.00  บาท
18390 โครงการอบรมผู้บริหารและการตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร หลักสูตร กฏหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 72,000.00  บาท
18378 โครงการอบรม Training Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 38,000.00  บาท
18372 โครงการสร้างความเข้าใจ MJU Academy
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
18368 โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ)
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 9,390.00  บาท
18331 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
18330 โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 103,950.00  บาท
18329 โครงการอบรม Training Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 31,900.00  บาท
18147 โครงการอบรมผู้บริหารและการตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร หลักสูตร กฏหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 35,000.00  บาท
17648 โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,800.00  บาท
17078 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนางาน (Design Thinking)
นาง ชญานิศ ปัญญา
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 40,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 381,340.00  บาท