ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20657 โครงการสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
20351 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง พิชญดา พงษ์พานิช
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,900.00  บาท
20346 โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นาง ชญานิศ ปัญญา
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,175.00  บาท
20289 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย” (Routine to Research)
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 81,680.00  บาท
20235 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ"
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 92,480.00  บาท
20218 โครงการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,750.00  บาท
20217 โครงการติดทักษะงานผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
น.ส. ธัญชนก สีหาพล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20214 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 12,000.00  บาท
20177 โครงการนำเสนอร่างคู่มือการปฏิบัติงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุง
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 27,920.00  บาท
20021 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 87,060.00  บาท
20018 โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิสาหกิจ)
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,925.00  บาท
20005 การประชุมเชิงปฏิบัติการภาพอนาคตของบุคลากรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วย การทำ Foresight
นาง ชญานิศ ปัญญา
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 36,300.00  บาท
19971 โครงการก้าวใหม่สายวิชาการ / สายสนับสนุน (ปฐมนิเทศบุคลากร)
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาย คธาวุฒิ ทิพจร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 98,100.00  บาท
19896 โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (หัวหน้างานในสำนักงานมหาวิทยาลัย)
นาง ศรีกุล นันทะชมภู
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 168,700.00  บาท
19886 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตำแหน่งของสำนักงานมหาวิทยาลัย
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 108,500.00  บาท
19520 โครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19237 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 58,100.00  บาท
19163 โครงการสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 830,590.00  บาท