ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19760 โครงการ AUN-QA Implement and GAP Analysis
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 80,400.00  บาท
19759 โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ Area for Improvement ระดับมหาวิทยาลัยไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
น.ส. นิตยา ใจกันทา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,750.00  บาท
19758 โครงการ : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองในภาพรวม ร่วมกับผู้บริหาร
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 12,250.00  บาท
19755 โครงการ : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง แต่ละ Criteria
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 12,250.00  บาท
19754 โครงการ : Refresh ASSR. CUPT-QMS
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,700.00  บาท
19753 โครงการ Risk Management – Internal Control and Quality Assurance (AUN-QA and CUPT-QMS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 94,720.00  บาท
19752 โครงการ Risk Management - Internal Control and Quality Assurance AUN-QA and CUPT QMS ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาง จุดารัตน์ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 58,150.00  บาท
19739 กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ (คนIT พบคน QA)
น.ส. นิตยา ใจกันทา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,225.00  บาท
19681 โครงการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
น.ส. นิตยา ใจกันทา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,100.00  บาท
19664 การพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน
น.ส. หนึ่งฤทัย บุญตวย
นาย อำนาจ ชิดทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 39,140.00  บาท
19635 โครงการอบรม Refreshing ผู้ประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน
นาย อัศวเทพ คันชิง
งบประมาณเงินรายได้  : 4,400.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 337,085.00  บาท