ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19579 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 26,756.00  บาท
19397 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดทดสอบสารเสพติดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาด้านวินัยของนักศึกษา ประจำปี 2566
น.ส. รัศมี อภิรมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 23,500.00  บาท
19298 โครงการอาหารปลอดภัยหลักสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี 2565
นาง สกุณา เชาวพ้อง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19278 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์)
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
นาย ชาคร อุปละ
งบประมาณเงินรายได้  : 350,000.00  บาท
19249 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
นาย ณภัทร แก่นสาร์
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
น.ส. กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
19225 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม)
นางสาว อนงค์ ไชยแก้ว
นาย พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
ดร. ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
น.ส. นิตยา ดวงบาล
งบประมาณเงินรายได้  : 2,521,930.00  บาท
19211 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
ดร. ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นางสาว อนงค์ ไชยแก้ว
นาย พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นาย เกรียงศักดิ์ วันกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 223,200.00  บาท
19209 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งต่อความรู้เเก่เยาวชนเพื่อเป็น ASEAN Digital Citizen (Train of Master Trainers : ASEAN Digital Literacy Programme)
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
นาง อรณุตรา จ่ากุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18901 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85, 86 และ 87
นาย พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
นาย ณภัทร แก่นสาร์
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,060,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 4,250,386.00  บาท