โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการดำรงตำแหน่ง ยังไม่มีข้อมูล
2 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปประเมินผลการทำงานตลอดวาระในการดำรงตำแหน่ง ตามหลักการ ทำงานแบบ PDCA
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความสำเร็จการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการดำรงตำแหน่ง
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2559  - 30/09/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ