โครงการถวายอาลัย ร้อยใจปั่นเพื่อพ่อ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ยังไม่มีข้อมูล
2 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาออกกำลังกาย ยังไม่มีข้อมูล
3 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความภักดีและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปั่นจักรยาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาการปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2559  - 15/12/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ