โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย สะดวก และมีการณรงค์ลดการใช้พลังงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดำเนินการโดยกองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีร่วมปฏิบัติ/ร่วมดำเนินการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
1.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และตระหนัก
1.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)
1.2.การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี
1.3.การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง(อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
2.กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day)
3.กิจกรรมการจัดทำ Green Office
3.1.การฝึกอบรมการใช้พลังงานในสำนักงาน) และติดตั้งสวิทช์ควบคุมไฟฟ้า(ไฟกระตุก) ในกลุ่มสำนักงานอธิการบดี จำนวน 100 จุด จัดทำสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ รณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
3.2.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว เช่น ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ป้ายส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน ถังเคมีดับเพลิง เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง จัดซื้อรถจักรยาน เพื่อให้บุคลากรใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย จัดซื้อถังขยะแยกตามประเภทขยะ การติดตั้งถังดักไขมัน
ฯลฯ
4.กิจกรรมสร้างบรรยากาศในการทำงาน โดยจัดซื้อไม้กระถาง เพื่อใช้วางตามจุดต่าง ๆ ในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี ในห้องทำงาน และมีการหมุนเวียนต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับ อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี เช่น ปลูกไม้ประดับ หญ้าสนาม ฯลฯ นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ทางเดิน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของบุคลากร
5.กิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2560

จากการดำเนินการโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามกิจกรรมข้างต้น สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้ และได้มีการขอรับการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองการเป็นสำนักงานสีเขียวในปี 2560 ผลการประเมินได้ระดับ "ดีเยี่ยม (G ทอง)" นอกจากนี้ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดีและนอกสำนักงานอธิการบดี ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงานของสำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมิน ร้อยละ 81.60 (พึงพอใจมาก) ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบจะได้นำข้อเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้กล่องโฟม การใช้น้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มีการรณรงค์ด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม/ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนบุคคลภายนอกสำนักงานอธิการบดี นักศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ เช่น การปรับการใช้ลิฟท์ โดยจะไม่จอดทุกชั้น การคัดแยกขยะตามถังขยะ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การติดตั้งเครื่องพิมพ์ออกห่างจากผู้ปฏิบัติงาน การย้ายเครื่องถ่ายเอกสารออกมานอกห้อง ฯลฯ ทำให้เกิดพฤติกรรมและความร่วมมือที่ดีจากบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2 2. เพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเป็นต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดำเนินการรณรงค์ต่าง ๆ ตามแนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียว เช่น ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกน้ำ สวิทช์ไฟอัตโนมัติห้องน้ำทุกห้อง เพื่อลดการใช้พลังงาน การติดตั้งสวิทช์กระตุก ฯลฯ ซึ่งได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการสำนักงานสีเขียวต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. 2. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน
เชิงปริมาณ เครื่อง 20 20 100
2. 8. ชุดซ่อมบำรุงรถจักรยาน
เชิงปริมาณ ชุด 1 1 100
3. 4. เปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง
เชิงปริมาณ ถัง 20 20 100
4. 7. รถจักรยาน
เชิงปริมาณ คัน 50 50 100
5. ไฟฟ้าสนามชนิดโซล่าเซล
เชิงปริมาณ ต้น 20 20 100
6. 5. จัดหาถังดับเพลิงเพิ่มเติม (ถังเขียว)
เชิงปริมาณ ถัง 10 10 100
7. 6. ถังใส่ขยะชนิดใส ขนาด 50 ลิตร
เชิงปริมาณ ถัง 50 50 100
8. 9. พันธุ์ไม้ประดับกระถางที่ช่วยดูดซับสารพิษในห้องทำงาน
เชิงปริมาณ กระถาง 200 200 100
9. 3. ติดต้ั้งป้ายส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
เชิงปริมาณ เครื่อง 5 5 100
10. 1.ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ค่าวัสดุ(ป้ายไวนิล)
เชิงปริมาณ ป้าย 6 2 33.33
11. ผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 74.2 92.75
12. สำนักงานอธิการบดีมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการพัฒนาเข้าสู่การเป็นต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 75.2 94.00
รวม      93.34
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 93.34
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/11/2559  - 30/09/2560 16/11/2559  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ