โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ช่วยพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณรอบอาคาร 75 ปีแม่โจ้ โดยมีการเก็บเศษ ใบไม้ ถางหญ้าบริเวณรอบอาคาร จัดเรียงแผ่นปูพื้นใหม่ และร่วมกันขนเศษไม้ที่ไม่ได้ใช้ นำไปทิ้งบริเวณด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทั้งในส่วนกิจกรรมของมหาวิทาลัย และกิจกรรมภายในคณะฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา อาจกล่าวได้ว่านักศึกษาเป็นผู้ช่วยที่ให้กิจกรรมอาสาพัฒนาแพร่หลายและก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งแล้ว มหาวิทยาลัยซึ่งตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยกาiมีส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์ อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ต่อไป

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
1 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีรับผิดชอบ และเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่
2 นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตน เพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม

การบูรณาการกับการเรียนการสอน
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี-
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยนักศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และร่วมกันพัฒนารอบๆ บริเวณอาคาร 75 ปี แม่โจ้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการเสียสละเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม ถือเป็นกิจกรรมการปลูกฝังการมีจิตสำนึก ในการเสียสละ และการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง
2 2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม การจัดกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอาคาร 75 ปี แม่โจ้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ เสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเสียเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 200 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/01/2560  - 31/05/2560 05/04/2560  - 05/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ