โครงการสร้างจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ.
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับองคฺ์กรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อนักศึกษาทุกชั้นปีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาได้ทำความรู้จัดกันมากขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าโครงการ
เชิงปริมาณ คน 210 0.00
2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/12/2559  - 29/09/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ