โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา จะช่วยให้การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุกบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักการมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ตลอดจน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการสวัสดิการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.และกรอ.ให้เข้าใจมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2 2.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
3 3.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับบริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รับทราบเกี่ยวกับบริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4 4.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. ได้แก่ รายละเอียด,คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.กรอ. เงื่อนไขการชำระหนี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้ปกครองที่รับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกยศ./กรอ.
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 93.4 100
2. ร้อยละของผู้ปกครองที่รับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.8 100
3. ร้อยละของผู้ปกครองที่รับทราบเกี่ยวกับบริการสวัสดิการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92.4 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1600 2799 100
5. ร้อยละของผู้ปกครองที่รับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 94.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2560  - 29/09/2560 01/05/2560  - 30/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ