โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาใหม่ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทมุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2 2.เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.ปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85.83 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและวิธีการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.8 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90.8 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2560  - 29/09/2560 01/06/2560  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ