โครงการยกระดับการผลิตกำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอาเซียน ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อพัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในระดับอาเซียน ยังไม่มีข้อมูล
5 เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการได้รับการยอมรับตามมาตรฐานท่องเที่ยวระดับอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) และ เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวในระดับอาเซียน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการเครือข่ายที่มีต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวในระดับอาเซียนอยู่ในระดับดี
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2559  - 30/09/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ