โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2559 ได้กำหนดให้นักศึกษาปฎิบัติสหกิจได้นำเสนอผลงานการปฎิบัติสหกิจ โดยการจับกลุ่มนำเสนอเป็น 5 กลุ่ม คือ สหกรณ์ในภาคเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนำเสนองาน 30-45 นาที และมีช่วงระยะเวลาถามตอบ 15 นาที การนำเสนอนี้นักศึกษาจะต้องทำการเตรียมการนำเสนอร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มก่อนหน้า และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้นำเสนอแก่เพื่อนปี 4 และน้องๆนักศึกษาปี 3 ที่ร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งต่อความประทับใจต่อองค์กรให้น้องๆนักศึกษาปีที่ 3 ทราบก่อนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในปีการศึกษาต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาปฎิบัติสหกิจได้นำเสนอผลงานการปฎิบัติสหกิจ นักศึกษาปฎิบัติสหกิจได้นำเสนอผลงานการปฎิบัติสหกิจ โดยการจับกลุ่มนำเสนอเป็น 5 กลุ่ม คือ สหกรณ์ในภาคเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนำเสนองาน 30-45 นาที และมีช่วงระยะเวลาถามตอบ 15 นาที การนำเสนอนี้นักศึกษาจะต้องทำการเตรียมการนำเสนอร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มก่อนหน้า และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้นำเสนอแก่เพื่อนปี 4 และน้องๆนักศึกษาปี 3 ที่ร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย
2 เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบผลการปฎิบัติสหกิจ อาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบผลการปฎิบัติสหกิจ โดยนักศึกษามีการจัดกลุ่มนำเสนองานทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ สหกรณ์ในภาคเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนำเสนองาน 30-45 นาที และมีช่วงระยะเวลาถามตอบ 15 นาที และอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรรับฟังการนำเสนอพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด (216 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อสัมมนา2-59
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปสัมมนา2-59
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.73 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/05/2560  - 15/05/2560 15/05/2560  - 15/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ