โครงการเสริมทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
-
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
2 2. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน -
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 100 100
2. 3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B1
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 83.39 100
3. 2. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรต่าง ๆ มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับ A2
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 34.67 69.34
รวม      89.78
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 89.78
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2559  - 30/09/2560 01/11/2560  - 31/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ