โครงการสานฝันสู่บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 / 29 ตุลาคม 2559
07.30 น. – 08.00 น. - นักศึกษาพร้อมกันที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08.00 น. – 08.30 น. - ออกเดินทางไป หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
08.30 น. – 09.15 น. - นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
09.15 น. – 09.30 น. - กล่าวรายงาน โดย รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ (อ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)
09.30 น. – 10.00 น. - กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ)
10.00 น. – 12.00 น. - รับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจ : เมื่อกางปีกแล้วต้องบิน”
โดย วิทยากร : อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี
12.00 น. – 13.00 น. - พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน”
โดย วิทยากร : อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี
17.00 น. – 18.00 น. - พัก รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. – 20.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ
20.00 น. – 21.30 น. - บรรยายแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ “สานฝันสู่บัณฑิตศึกษา”
โดย รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 / 30 ตุลาคม 2559
07.30 น. – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. – 09.00 น. - นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
09.00 น. – 12.00 น. - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคต”
โดย คุณพิพัฒกัณฑ์ กันทรโชติพงศ์ และทีมงาน MP Group
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา จากวิทยากรบรรยายพิเศษ
2 ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังการแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 4 3.76 94.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (93 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 96.91 100
รวม      97.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/10/2559  - 30/10/2559 22/10/2559  - 30/10/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ