โครงการ Liberal Arts Camp ครั้งที่ 7
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยผ่านกิจกรรม ( walk rally) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์) นักศึกษายังได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการนำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยการรับประทานอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟม แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษายังได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ชัดเจนคือ กระบวนการทำงาน PDCA ซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์)
2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรม Walk Rally (เกมส์และนันทนาการต่างๆ) การดำเนินโครงการยังมีการดำเนินกิจกรรม ( walk rally) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตในด้านต่างๆให้แกนักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมสนองยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน Organic/Green/Eco ในการดำเนินโครงการยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการนำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยการรับประทานอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟม แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง

ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างสุขให้แก่นักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/ Green/ Eco)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.6 100
2. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 99.34 100
3. ร้อยละของนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.4 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการใช้วัสดุรีไซเคิล งดใช้โฟมและถุงพลาสติก เชิงปริมาณ รายการ 2 2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/10/2559  - 23/12/2559 25/10/2559  - 23/12/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ