โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรม 1 : กิจกรรมถวายพระราชกุศล "พ่อหลวง ร.9" จัดขึ้นวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรม 2 : กิจกรรมพิธีไหว้ครู จัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรม 3 : กิจกรรมเฉลิพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีจัดขึ้นวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรม 4 : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ได้อนุรักษ์และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
2 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เผยแพร่ชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เพื่อเชิดชูขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบต่อไป ได้เชิดชูขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบต่อไป
4 เพื่อแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และถวายเป็นพระราชกุศล ได้แสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และถวายเป็นพระราชกุศล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3500 0.00
2. กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 85 0.00
3. จิตสำนึกในการเข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
4. งบประมาณที่ได้รับ
เชิงต้นทุน บาท 104000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2559  - 30/09/2560 01/10/2559  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ