โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่ได้จัดส่งนักกีฬาจำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิ กีฬาเปตอง กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีชนิดกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบมหกรรมจำนวน 4 ชนิดกีฬา ซึ่งได้แก่
1. กีฬาบาสเกตบอลชาย
2. กีฬาเปตอง
3. กีฬาเซปักตะกร้อ
4. กีฬาฟุตบอล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก ได้จัดส่งนักกีฬา จำนวน 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" รอบคัดเลือก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิดกีฬา 7 7 100
2. ระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เชิงเวลา วัน 8 8 100
3. จำนวนชนิดกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมหกรรม
เชิงคุณภาพ ชนิดกีฬา 3 4 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 128 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/10/2559  - 31/12/2559 12/11/2559  - 30/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ