งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2559 งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดง ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่17 ภายใต้ชื่อ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” เป็นการส่งเสริม สีบสานและอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมไทยตามภูมิภาคต่างๆ งานดังกล่าวในครั้งนี้รวมทั่วประเทศของสถาบันตอบรับเข้าร่วมงาน 82 สถาบัน โดยเตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมาโชว์ให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ชมณ ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เกิดจากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ จึงได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยในปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 82 สถาบัน สำหรับในปี 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ ได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์
2 เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้เผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสในการแสดงต่อที่สาธารณชน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสในการแสดงต่อที่สาธารณชน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เชิงคุณภาพ ร้อยละกิจกรรมที่เข้าร่วม 80 0.00
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 30 0.00
4. งบประมาณจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 79400 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/11/2559  - 05/11/2559 02/11/2559  - 05/11/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ