โครงการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2559 ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และประเภททีม ซึ่งมีการแข่งขัน ชาย - หญิง ตั้งแต่รุ่นอายุ 6 ปี - รุ่นทั่วไป โดยมีประเภทการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. ฟรีสไตล์ 100 เมตร
3. ฟรีสไตล์ 200 เมตร
4. กบ50 เมตร
5. กบ 100 เมตร
6. กบ 200 เมตร
7. ผีเสื้อ 50 เมตร
8. ผีเสื้อ 100 เมตร
9. ผีเสื้อ 200 เมตร
10.กรรเชียง 50 เมตร
11. กรรเชียง 100 เมตร
12. กรรเชียง 200 เมตร
13. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
14. ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 50 เมตร
มีนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 689 คน จากชมรมและสโมสรว่ายน้ำ จำนวน 72 สโมสร ซึ่งเป็นนักกีฬาจากทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมว่ายน้ำจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่ง (ซึ่งในการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้่ มีการรับรองสถิติว่ายน้ำ) ในการดำเนินงานจัดการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานกีฬาว่ายน้ำ

ผลการแข่งขันสามารถสรุป
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ เจีย เจีย สปอร์ตคลับ เชียงใหม่
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๔ ได้แก่ Giant D.R.P. Team
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ SPIRIT TEAM
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ
รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้แก่ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่สนใจกีฬาว่ายน้ำ เยาวชนของสโมสรว่ายน้ำในจังหวัดเชียใหม่ จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน
2 2. เพื่อประชาสัมพันธ์สระอุบลรัตนราชกัญญาให้เป็นที่รู้จัก นักกีฬาและผู้ปกครองจากต่างจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้เข้ามาเห็นและสัมผัสสระอุบลรัตนราชกัญญามากขึ้น
3 3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันว่ายน้ำให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย นักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ฝึกทักษะของการแข่งขัน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพและทักษะการเล่นกีฬา และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
เชิงปริมาณ คน 350 689 100
2. จำนวนนักกีฬา นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 30 50 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ชม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/10/2559  - 30/11/2559 14/10/2559  - 30/11/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ